Totalförsvar

Under senare år har hotbilden mot Sverige och Europa förändrats. Gränsen mellan krig och fred är suddig och hotet är inte främst väpnat angrepp utan andra typer av kränkningar. Det sprids desinformation och det sker sabotage och terrorhandlingar mot vårt samhälle. Tillsammans skapar vi en robust och motståndskraftig kommun i vardag, kris och krig.

 

Kommunens ansvar

I Färgelanda kommun utvecklar vi vår förmåga att hantera extraordinära händelser, till exempel avbrott i el- och vattenförsörjning. Under extraordinära händelser måste kommunen säkerställa att samhällsviktiga funktioner fortsätter att fungera.

För att stärka Sveriges möjligheter att möta en angripare och för att se till så att det viktigaste i samhället fungerar kan regeringen besluta om höjd beredskap. Vid höjd beredskap kan du bli inkallad för att hjälpa till på olika sätt.

Kommunens ansvar under höjd beredskap:

  • Att ransonera livsmedel
  • Evakuera/utrymma/inkvartera
  • Nödutspisa
  • Röja rasmassor
  • Stödja Försvarsmakten

Ditt ansvar

Du som enskild ska kunna klara dig själv under sju dagar. Som samhälle ska vi kunna motstå allvarliga störningar under tre månader.

Så kan du förbereda dig

 

Skyddsrum

Det finns i dagsläget inga skyddsrum i Färgelanda kommun men i MSB karta finns det information om vart det finns skyddsrum i vår närhet. 

 


Ord och begrepp

Totalförsvar
Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

 

Militärt försvar
Det militära försvaret består av Försvarsmakten inklusive Hemvärnet samt ett antal andra myndigheter som har till huvuduppgift att stödja det militära försvaret. Försvarsmakten försvarar vårt territorium och våra gränser.

 

Civilt försvar
Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Civilt försvar är en verksamhet inte en organisation. Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten.

 

Höjd beredskap
För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap delas in i två nivåer ”skärpt beredskap” eller ”högsta beredskap”.
Vid höjd beredskap kan delar av eller hela totalförsvaret mobiliseras. Om Sverige är i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är orsakade av att det är krig utanför Sveriges gränser, får regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder högsta beredskap.

 

Ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen 
Svensk krishantering bygger på samverkan. Det gäller samverkan mellan olika myndigheter och kommuner likväl som samverkan mellan företag och frivilligorganisationer. Och inte minst samverkan mellan människor. Ingen kan ensam avvärja eller hantera en kris.

Ansvarsprincipen
Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation. Det betyder att det är den vanliga sjukvården som har hand om vården även vid en kris, att kommunerna sköter skola och äldreomsorg och så vidare. Det kallas för ansvarsprincipen.

Likhetsprincipen
Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden. Det kallas för likhetsprincipen.

Närhetsprincipen
En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det är alltså i första hand den drabbade kommunen och den aktuella regionen som leder och arbetar med insatsen. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med statliga insatser. Det kallas för närhetsprincipen.

Säkerhetssamordnare
Elisabet Niklasson
0528-567212

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier