Översiktsplan 2040

Arbetet med ny översiktsplan

Kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan och i den inledande fasen håller olika delar av kommunens förvaltning i dialog med de som bor, verkar och besöker kommunen på att ta fram underlag för hur kommunen ser ut idag och hur den kan se ut 2040. Dialog är viktigt i detta arbete, att få veta hur alla i kommunen tycker.

Tack för en första påverkan!

Kommunen har under hösten haft ute en digital medborgarenkät där alla välkomnats att lämna idéer och synpunkter i hela kommunen. Totalt har 244 svar inkommit i den digitala enkäten, vi har även fått in skriftliga svar per post samt många synpunkter från skolelever i form av idéer och teckningar. 

Nedan kan du se sammanställningen av den digitala medborgarenkäten.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplan är kommunens viktigaste styrdokument om visionen som visar hur och var olika typer av samhällsutveckling ska äga rum. I översiktsplanen anges inriktning för hur mark och vatten i kommunen ska användas och bebyggelsen utvecklas på lång sikt. Den lägger grunden för all annan planering i kommunen. Alla planprogram, detaljplaner och utvecklingsprojekt som arbetas fram, har sin grund i vad som står i översiktsplanen. Du kan läsa mer om vad en detaljplan är på www.boverket.se.

Varför ska den ändras?

Färgelanda kommun har en översiktsplan som togs fram 2014, som du hittar här. En översiktsplan måste aktualiseras varje mandatperiod och i det arbetet tittar kommunen på hur aktuell planen och dess vision är, om det fortsatt stämmer överens med kommunens mål och ambitioner och hur väl det stämmer överens med de detaljplaner som tas fram.

I arbetet med att göra en ny översiktsplan ska vi lyfta blicken och se hur vi vill att kommunen ska se ut och arbeta med olika frågor år 2040. Både inom kommunen och i samverkan med andra aktörer och kommuner. 

Vad händer sen?

Just nu håller vi på att sammanställa alla synpunkter för att kunna presentera dem på en övergripande nivå här på hemsidan. Därefter kommer ett första förslag på översiktsplan tas fram som ska ut på samråd. Under samrådet kommer du återigen ha möjlighet att påverka och se hur dina åsikter har format planen.

 

GDPR

Färgelanda kommun behandlar dina personuppgifter för arbetet med översiktsplanen, för åsiktsinhämtning och för administration. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Du kan kontakta nämnden för att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna. Du kan även dra tillbaka dina uppgifter och begära radering av uppgifterna, i de fall då inte dessa måste bevaras enligt annan lagstiftning, så som arkivlagen. Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelserna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

 

Plan- och byggenheten
Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
TF Samhällsutvecklingschef
Ria Andersson
0528-567161

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier