Frågor och svar om skolans budget

Frågor och svar om skolans budget  

Skolbarn vid bänk

Här har vi samlat frågor och svar kring situationen med utbildningsnämndens budget.  

Vad händer i skolverksamheten nu? (uppdaterad 2021-10-01)
Med anledning av ett nytt budgetförslag som presenterades i kommunstyrelsens arbetsutskott den 22/9, har Färgelanda kommun valt att pausa de fackliga förhandlingarna gällande personalförändringar inom skolverksamheten. Inga lärartjänster kommer att sägas upp, omplaceras eller förändras i sysselsättningsgrad i nuläget. 

I det nya budgetförslaget ska utbildningsnämnden få ytterligare 6 miljoner kronor till 2022 års budget. Beslut om budgetförslaget väntas tas i kommunfullmäktige den 13 oktober. Det innebär att vi i dagsläget inte kan ge någon information om hur skolverksamheten kommer att påverkas av det budgetunderskott som upptäcktes i våras. I väntan på beslut avvaktar vi med att fortsätta personalförändringarna inom skolverksamheten. 

Vi återkommer med ny information när kommunfullmäktige tagit ett beslut den 13 oktober.
 
Vem bestämmer hur mycket pengar skolan ska få? 
Varje år beslutar kommunfullmäktige hur mycket av kommunens tillgångar som ska gå till respektive nämnd, som exempelvis utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden fördelar sen budgeten över skolverksamheten, som exempelvis förskolan och grundskolan. 

Vad har hänt med skolans budget? 
Vid en kontroll av skolverksamhetens ekonomi har kommunen upptäckt att pengarna som tilldelats för att bedriva skolverksamhet inte räcker för kostnaderna som finns. Kostnaderna är högre än vad verksamhetens budget tillåter. Det betyder att budgeten inte är i balans. Prognosen visar ett underskott på 11.1 miljoner kronor vid årets slut.  

Varför är skolans budget i obalans? 
Kostnaden för utbildning som Färgelanda köper från andra kommuner, såsom gymnasieskolplatser, har blivit högre än vad som först bedömdes. När kommunen planerat årets utgifter efter budgeten så har en missbedömning gjorts över hur mycket verksamheten kostar. En felaktig analys gjordes av det ekonomiska underlaget som fanns att tillgå.   
 
Vem är ansvarig för att budgeten är i obalans? 
Det finns ingen enskild enhet eller funktion som ensam bär ansvar för att budgeten inte är i balans. Varje nämnd inom kommunen har det yttersta ansvaret för att följa sin budget. Nämnder får inte, enligt kommunallagen, låta kostnaderna överstiga tillgångarna.  

För att kunna planera sin ekonomi och verksamhet får utbildningsnämnden stöd och underlag från sakkunniga som arbetar inom förvaltningen. Ibland uppstår det utgifter som är oväntade, och det kan innebära att budgeten inte går att följa. I sådana situationer är det varje nämnds och chefs ansvar att agera så att budgeten kan hållas. 
 
Vad har pengarna använts till? 
Pengarna från utbildningsnämndens budget har gått till förskola, särskola, grundskola, musikskola och gymnasieskola. Gymnasieskolplatser köper Färgelanda av andra kommuner eftersom det inte finns ett gymnasium i kommunen. Kommunen betalar även skolplatser för elever som bor i Färgelanda, men som går på andra skolor än de egna kommunala. 
 
Kan skolan få mer pengar? 
Barn-och utbildningssektorn har meddelat att det behövs mer pengar till årets verksamhet för att få en budget i balans. Det ärendet är nu under behandling hos utbildningsnämnden. Även om utbildningsnämnden får mer pengar för 2021 behöver skolverksamheten fortfarande anpassas till de pengar som finns för kommande år. I år har alla pengar redan fördelats av kommunfullmäktige till nämnderna.  

Varför behöver anpassningar göras inom skolverksamheten? 
När man upptäcker att budgeten inte kan hållas är kommunen skyldig att agera – det är ett krav i kommunallagen. Kommunallagen säger att budgeten ska vara i balans, alltså att den vid årets slut ska gå plus minus noll. Det som sker nu är anpassningar av befintlig skolverksamhet, så att budgeten kan hållas i år och kommande år.  

Vad gör kommunen för att detta inte ska hända igen? 
En utomstående part ska göra en genomlysning av sektor barn-och utbildnings ekonomi. Det innebär att verksamhetens utgifter ska granskas för att säkerställa att pengarna används på rätt sätt. Resultatet av genomlysningen kommer även att användas som grund när nästa års budget läggs.  

Samtidigt arbetar kommunen med att förtydliga olika roller och ansvarsområden. Tydligare rutiner kring uppföljning och kontroll håller på att utvecklas, så att vi i framtiden kan arbeta mer förbyggande och upptäcka felaktigheter i ett tidigare skede.  

Hur kommer anpassningarna att påverka skolornas verksamhet? 
Skolornas personalstyrka kommer att minska. Kommunen kommer att behöva utveckla nya arbetssätt och metoder gemensamt med rektorer, lärare och andra medarbetare inom skolan. Verksamheten planeras så att vi på bästa sätt ska kunna möta elevernas olika förutsättningar och behov.  

Målet är att fortsätta hålla en hög skolkvalité och kommunen ska kunna erbjuda en så god utbildning som möjligt till alla Färgelandas barn och ungdomar – det är utbildningsnämndens viktigaste uppdrag.  

 

Färgelanda kommun
0528-567000

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier