Totalt grill- och eldningsförbud

Länsstyrelsen meddelar

Det råder totalt grill- och eldningsförbud i hela Västra Götalands län från och med kl 16.00 idag, den 25 juli.
Det har Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutat. Förbudet gäller alla typer av grillar och bränslen på alla platser.
Förbudet gäller alltså även grillning i egen trädgård.

Det är mycket torrt i både skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. Det finns inga som helst undantag från förbudet att grilla och elda. Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt.
Beslutet är fattat i samråd med länets räddningstjänster.


Vad innebär eldningsförbudet?


Förbudet innebär att:
Det är förbjudet att elda i hela Västra Götalands län från och med den 25 juli kl 16.00. Var uppmärksam på att förbudet innefattar grillning i egen trädgård samt fasta grillplatser, användning av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera. Förbudet omfattar användning av grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

• grilla på egen tomtmark
• använda engångsgrill
• använda stormkök
• göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
• elda eller grilla utomhus på campingplatser.
• Använda pyroteknisk utrustning, som fyrverkerier utomhus


Allmänt: använd sunt förnuft – elda eller grilla inte!

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.
Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.
Vi vill understryka att brandrisken kommer vara fortsatt mycket hög och att det därmed inte är fritt fram att grilla eller elda bara för att det regnar lite.
Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig.

ENGLISH VERSION

Total barbecue and fire ban throughout the county

There is a total barbecue and fire ban in the whole of Västra Götaland County, starting at 16:00 today, 25 July.
This is something The County Administrative Board in Västra Götaland has decided. The ban applies to all types of barbecues and fuels in all locations.
The ban also applies to barbecue in the own garden.
It is very dry in both woodland, land and built-up areas and it is now outmost importance to minimize the risk of fires.
There is no exceptions to the ban on cooking and making fire.
Breach of the ban is punishable and may lead to fines or imprisonment. The decision is taken in consultation with the county's rescue services.
What does the fire ban mean?
The prohibition means that:
It is prohibited to cook in the whole of Västra Götaland County as of July 25 at 16:00.
Please note that the prohibition includes barbecue in your own garden as well as fixed barbecue areas, use of camping kitchens or disposable grills, barbecue at campsites and more.
The prohibition includes the use of barbecue charcoal, wood, gasol, t-alcohol or other solid, liquid or gaseous fuels.
This means that it is NOT allowed to:
* grill on your own landmark
* use disposable grill
* use the kettle
* make a fire or grill directly on the ground (even with stone rocks and at fixed barbecue areas)
* cook or grill outdoors at campsites. * use pyrotechnic equipment, such as fireworks outdoors
General: Use common sense - do not cook or grill!
The person who violates the ban is guilty of a crime and may be liable in accordance with the Act on Protection against Accidents. The fire ban will be lifted as soon as fire risk has fallen and is at a low stable level.
We want to emphasize that the fire risk will remain very high and therefore it is not free to grill or cook only because it rains a bit.
There will be a large amount of rainfall before the land recovers.

Kommundirektör
Katrin Siverby
0528-567120

Kontaktpersoner Länsstyrelsen:
 
Leif Isberg
Tjänsteman i beredskap
070-600 6312
 
Eija Suhonen
Säkerhetskonsulent
070-558 9936

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier