Strandskydd

Strandskydd finns i hela Sverige och är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt tillgodose att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara den som äger marken. Strandskyddet hjälper även växter och djur att överleva.

Att bygga eller göra ändringar är i allmänhet förbjudet där det finns strandskydd. Du kan dock i vissa fall få så kallad dispens från strandskyddsreglerna.

Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i och under vattnet. På känsliga platser är strandskyddet utökat till 200 eller 300 meter, på några få ställen i Sverige är strandskyddet borttaget.

Inom strandskyddat område får du inte

  • Uppföra nya byggnader (till exempel hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu)
  • Ändra byggnad eller byggnads användning (till exempel göra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende, stor tillbyggnad)
  • Förberedelsearbete (till exempel gräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg)
  • Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten (till exempel brygga, växthus, parkeringsplats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång)
  • Åtgärder som kraftigt försämrar eller väsentligt förändrar för växter och djur (till exempel pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden)

Vad är strandskyddsdispens?

För att bygga, ändra eller utföra andra åtgärder inom ett strandskyddsområde behöver du ansöka om en dispens från strandskyddsbestämmelserna. Det är Bygg- och trafiknämnden som prövar ifall strandskyddsdispens kan medges. Ett krav för att få strandskyddsdispens är att något av i de miljöbalken angivna särskilda skälen uppfylls för åtgärden. Den tänkta åtgärden måste dessutom vara förenlig med strandskyddets båda syften, det vill säga att allemansrättslig tillgång till strandområdet inte försämras och att djur- och växtliv inte påverkas på ett oacceptabelt sätt.

Undantag från förbud

Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskydd. Du som areell näringsidkare bör alltid kontakta oss på Avdelning Samhällsutveckling, innan du utför åtgärder inom strandskyddat område.

Bygglov och dispens är inte samma sak

Även om du har fått bygglov, innebär inte det att du har fått dispens från strandskyddsreglerna. Du måste söka dispens separat. När bygglov inte är ett krav, kan du ändå behöva strandskyddsdispens. Det gäller till exempel vid uppförande av en friggebod eller brygga. Grundregeln är att alla ändringar inom strandskyddat område kräver dispens.

Ibland kan du behöva tillstånd enligt andra bestämmelser, än strandskydd, när du ska bygga eller ändra. Du behöver till exempel lämna in en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen, om du ska bygga en pir, brygga eller om du ska muddra. Ska du göra något som ger upphov till utsläpp och störningar i omgivningen, till exempel en avloppsanläggning, behöver du söka tillstånd hos Länsstyrelsen för miljöfarlig verksamhet.

Hur prövas strandskydd?

I de flesta fall prövas strandskyddsdispenser av kommunen. Tänk på att söka dispens i god tid.

Inom vissa områden till exempel naturreservat, naturvårdsområde, Natura 2000–område eller biotopskyddsområde, är det Länsstyrelsen i Västra Götaland som gör prövningen. Alla kommunala dispenser granskas av Länsstyrelsen, som har möjlighet att överpröva dessa.

Vad kostar det?

Avgiften grundar sig på en taxa, som är beslutad av kommunfullmäktige och beror bland annat på hur omfattande ärendet är.

Plan och Bygg/Mark och exploatering
0528-567000
Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Bygglovsingenjör
Peter Ramhage
0528-567168

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier