Färgelanda kommuns mål:

  • Våra barn och ungdomar vår framtid

Våra barn är vår framtid. Det lönar sig att satsa på barnen. Vi skall erbjuda en förstklassig förskola och skola där barnen kan utvecklas utifrån vars och ens förutsättningar. Ryggraden i skolan är den pedagogiska personalen och därför skall de ges möjligheter att möta eleverna och ges det stöd de behöver för sin utveckling.

Vi vill minska antalet barn i förskolegrupperna och vi kommer att se över vilka resurser som behövs. Även en anpassning av den situation som råder idag p§ arbetsmarknaden är viktig då många jobbar både nätter och helger. Framtidens skola skall vi bygga tillsammans och därför bjuder vi in föräldrar och elever till en arbetsgrupp för att diskutera hur en bra och hållbar skola skall se ut i framtiden. Barnens bästa och god kvalitet skall vara ledstjärnan i detta arbete. Kultur och fritid är en viktig del av våra barn och ungdomars uppväxt. Vi vill satsa extra resurser på föreningslivet för att få till stånd en idrotts- och kulturskola som skall erbjuda en mångfald av aktiviteter. Vi arbetar för att en konstgräsplan anläggs i kommunen.

Ett barn- och ungdomsvänligt Färgelanda är gott för alla som bor här och lockar barnfamiljer till vår kommun.

Vård och omsorg efter behov Det skall vara ett nöje att äta! God vällagad mat, direkt från kommunens egna kök, kommer vi i politiska ledningen fortsatt arbeta för. Den äldre befolkningen beräknas att öka fram till r 2020. Det innebär ett ökat behov av vård och omsorg samt anpassade boenden. Ett bostadsförsörjningsprogram skall ge oss klarhet i vilka boendeformer som behövs. Vi står också för valfrihet genom förenklad biståndsbedömning, där den enskilde skall ges möjlighet att själv välja att byta en insats mot en annan.

  • Framtidsanda i Färgelanda

Bostadspolitiken har en avgörande betydelse för hur Färgelanda skall utvecklas. Därför kommer vi att verka för att ett bostadsförsörjningsprogram fastställs i kommunfullmäktige under mandatperioden. Vi skall veta vad och vem vi bygger för. Det är kommuninnevånarnas behov i olika livsskeden som skall styra färdriktningen - Först därefter kan vi ta ställning till vem som blir den bäste byggherren.

  • Företagande och tillväxt

Fler arbetstillfällen är ett måste. Skall vi bli attraktivare för näringslivet måste regelverket för vad som gäller vid nyetableringar och för växande företag göras tydliga och kvalitetssäkras. De satsningar som görs skall på ett tydligt sätt beskriva hur de förväntas att utveckla kommunen. Det skall vara lika villkor för alla. Speciella insatser skall riktas mot ungt företagande.

Besöksnäringen har stora möjligheter att utvecklas ytterligare. Ett ökat samarbete mellan näringens aktörer är en förutsättning för att skapa bra produkter och attraktiva besöksmiljöer.

Jobba för ökad samverkan mellan olika aktörer för att starta upp ett forum för människor att få arbete.

  • Vägar och kommunikationer

Ett modernt framtidssamhälle kräver en bra infrastruktur. Ju mera tillgängliga vi blir desto bättre förutsättningar för tillväxt och kommunikation. Genom högklassiga uppkopplingsmöjligheter tror vi att vi kan locka fler att bli kommuninnevånare, speciellt de som kan arbeta ett par dagar i veckan hemifrån. Vi vill i ett första läge söka dialog med Trafikverket.

Kollektivtrafiken måste förbättras så att det blir möjligt med tätare turer inom kommunen, både dagar och kvällar.

  • Ordning och reda i ekonomin

Vi skall arbeta för en långsiktigt stark ekonomi. Det innebär att vi måste våga göra investeringar som vi tror på och som kommer att löna sig i framtiden. Det är vårt ansvar och en självklarhet att vi skall klara de finansiellt beslutade målen. Vi ser redan idag att det är nödvändigt att samarbeta med andra kommuner, omkring olika lösningar, för att klara framtidens välfärd. Vi är mycket positiva till samarbete med våra grannkommuner och kommer att vara drivande i detta arbete framöver.

En stabil ekonomi är nödvändig för att få reformutrymme, bättre möjligheter att utveckla kommunen och nå uppsatta mål.

Tillförordnad kommunchef
Per Wahlén
0528-567105
Kommunfullmäktiges ordförande
Thor-Björn Jakobsson
Kommunfullmäktiges 1:e Vice ordförande
Kenneth Carlsson
Kommunfullmäktiges 2:e Vice ordförande
Kerstin Fredriksson
0528-567183
Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd
Tobias Bernhardsson
0528-567111
Kommunstyrelsens 1:e Vice ordförande
Linda Jansson
Kommunstyrelsens 2:e Vice ordförande tillika oppositionsråd
Ulla Börjesson
0528-567110

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier