Hållbar samhällsplanering

Sveriges kommuner har huvudansvaret för den fysiska planeringen, vilket brukar kallas planmonopolet. I planeringen fattar kommunen beslut om marken och vattnets användning och bebyggelsemiljöns utformning vilket väljer väg in i framtiden. Det är planer som berör många människor, företag och institutioner i samhället.

Utgångspunkten för planeringen är människors fysiska och sociala behov, samhällets hushållning med naturmiljöns resurser och de kulturella värdena i vår bebyggelsemiljö som ger en möjlighet till positiv samhällsutveckling. Hela planeringsprocessen styrs av plan- och bygglagen, PBL samt miljöbalken, MB.

 

 

I en demokratisk planläggningsprocess garanteras olika intressenter insyn och inflytande som ger kommunen ett bra och välgrundat beslutsunderlag som vägt samman estetiska, sociala, ekologiska och samhällsekonomiska aspekter. Den samlade bedömning av markens och vattnets användning som görs i en plan ger också ramarna för prövning av framtida bygglovsärenden.

Den översiktliga planeringen är vägledande i det fortsatta planarbetet och omfattar hela kommunens yta eller vissa större delområden. Detaljplaner och områdesbestämmelser är juridiskt bindande handlingar som reglerar mer i detalj hur mark och vatten får användas och hur bebyggelse ska utformas och säkerställer vi att det finns lämplig mark i redo för verksamheter och boende.

Om du har frågor om kommunens planarbete och beslutsprocessen är du välkommen att kontakta oss på plan- och byggenheten.

Plan- och byggenheten

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier