Politisk ordlista

Här får du en förklaring till vad som menas med vissa ord eller begrepp som används i den politiska hanteringen av ärenden i kommunen.

 

Ajournera Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt
Arvode Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete
Beredning Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende
Bordlägga Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde
Delegera Överlåta arbete och beslut till någon annan
Enkel fråga Fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar
Ersättare Ersättare för ordinarie ledamot; suppleant
Facknämnd Nämnd som arbetar inom ett ämnesområde
Föredragningslista Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; dagordning
Förtroendevald Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling
Förvaltning Finns under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstemän
Handläggare Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut
Hemställa Föreslå
Interpellation Fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för skriftligt svar
Justering Slutligt godkännande av hur ett dokument ska formuleras
Kommunalskatt Betalas av varje fysisk person i den kommun där han/hon är mantalsskriven. Den är en proportionell inkomstskatt.
Ledamot Medlem
Lekman Person som inte är fackman
Mandat Uppdrag att vara representant; exempelvis inneha en plats i kommunfullmäktige
Motion Skriftligt förslag från en eller fler ledamöter
Nämnd Består av politiskt förtroendemän, kan ibland kallas styrelse
Presidium En ordförande och en eller flera vice ordförande; ledning
Proportionell Avpassad; exempelvis mandat i församlingen
Proposition Är ett av ordföranden framställt förslag till beslut vid omröstning (i fullmäktige, i kommunstyrelsen eller nämnderna)
Protokoll Skriftlig redogörelse vad som händer under sammanträdet
Remiss Ärende skickas för att till exempel nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter
Reservation Den som reserverar sig mot ett beslut markerar sitt ogillande
Röstlängd Förteckning över röstberättigade personer
Rösträtt Alla svenska medborgare som fyllt 18 år har rösträtt.
Skrivelse Redovisning av åtgärder eller uppfattning men utan förslag till beslut
Suppleant Ersättare
Särskilt yttrande Komplettering till beslut av en eller fler ledamöter
Tjänsteutlåtande Bakgrund och förslag till beslut
Valkrets Ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal mandat (platser) ska fördelas mellan partierna
Votering Omröstning
Återremiss Beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning

Motion
En motion får väckas av en ledamot eller flera i kommunfullmäktige eller partigrupp/er. 

Interpellation
En interpellation skall gälla ett ämne som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationen skall ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering. OBS! Det får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.

En Interpellation får ställas av ledamöterna i fullmäktige och riktar sig då till ordförande i en nämnd eller en fullmäktigeberedning men även till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer. 

Enkel fråga
För att inhämta upplysningar får ledamöterna ställa frågor. Frågan skall ha ett bestämt innehåll och vara försedd men en kort inledande förklaring. 

Frågan får ställas av ledamöterna i fullmäktige och riktar sig då till ordförande i en nämnd eller en fullmäktigeberedning men även till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer. När frågan besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta.

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier