Utvecklingsmedel från Folkhälsorådet

I kommunen finns ett folkhälsopolitiskt råd som verkar för att kommunen arbetar strategiskt med folkhälsofrågorna, läs mer på länken nedan:

Folkhälsorådet i Färgelanda kommun utgår ifrån ett avtal mellan Färgelanda kommun och Västra Götalands regions norra hälso- och sjukvårdsnämnd. Folkhälsorådet avsätter cirka 500 000 årligen till utvecklingsarbete som syftar till att skapa en bättre hälsa för invånare i Färgelanda kommun.

Har din förening eller verksamhet en projektidé med målet att skapa en bättre hälsa för invånare i Färgelanda kommun? I sådana fall är ni välkomna att lämna in en ansökan till Folkhälsorådet i kommunen.

Kriterier

  • Utvecklingsarbetet ska ligga inom ramen för folkhälsorådets prioriterade insatsområden, se rubriken "Prioriterade insatsområden" nedan.
  • Arbetet ska rikta sig mot befolkningen i kommunen och vara förebyggande eller hälsofrämjande på grupp- eller samhällsnivå.
  • En verksamhet som söker medel ska själv stå för del av kostnaden för projektet/insatsen, kommunala verksamheter ska finansiera 50% av kostnaden. Den egna kostnaden kan vara nedlagd arbetstid i projektet/insatsen.
  • Utvecklingsarbetet ingår inte i ordinarie verksamhet, det som ligger inom ramen för verksamhetens egen budget eller som faller inom ramen för kommunens bidragsnormer för föreningar.
  • Det ska finnas en tydlig beskrivning av hur arbetet kommer fortsätta (om arbetet faller väl ut) i verksamheten efter att bidragit tagit slut.

Prioriterade insatsområden för Färgelanda kommun

Ett projekt eller en insats som bedrivs av medel från folkhälsorådet ska ligga inom de prioriterade insatsområdena för folkhälsorådet. 

Under 2020-2023 är det fyra prioriterade insatsområden, dessa områden är:

  • Det tidiga livets villkor
  • Kunskaper, kompetenser och utbildning
  • Levnadsvanor
  • Kontroll, inflytande och delaktighet

De prioriterade insatsområdena finnas att läsa som sin helhet i kommunens styrande dokument och planer, följ länken nedan:

Det tidiga livets villkor

Detta område fokuserar på åldrarna 0-5 år. Det innefattar barns rätt att få en bra start i livet med goda uppväxtvillkor. Barn som haft möjlighet att utveckla de grundläggande förmågorna tidigt i barndomen får en mer stabil grund att stå på och i förlängningen bättre hälsa.

Kunskaper, kompetenser och utbildning

Området innefattar såväl behörighet till gymnasiet som högskole- och
universitetsutbildning men även kompetenser och kunskaper som förvärvas genom föreningsliv, vuxenutbildningar, yrkesutbildningar och studieförbund.

Levnadsvanor

Flera av förutsättningarna för en god hälsa påverkas av livsvillkoren och av individens egna val och levnadsvanor. Individers levnadsvanor skiljer sig åt beroende på deras sociala miljö, utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar. Flera av levnadsvanorna, exempelvis rökning, alkohol, dåliga matvanor, fysisk inaktivitet och sömnproblem är riskfaktorer för att insjukna i bl.a. cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.

Kontroll, inflytande och delaktighet

Människors kontroll över sitt eget liv, tillit till andra, inflytande och
delaktighet i samhället är centrala områden för att uppnå jämlik hälsa. Att känna delaktighet, bli sedd och hörd är grundläggande för välbefinnande och är centrala skyddsfaktorer för hälsan.

Aktuella ansökningsdatum:

2023-10-20 (medel betalas ut under 2024) 

Välkommen med din ansökan!
Vid ansökan var vänlig använd er av formuläret ni finner under "e-tjänster och blanketter".
 


Dokument och bilagor

För kommunens styrande dokument och planer se nedan:

För kommunens e-tjänster och blanketter se nedan:

Folkhälsostrateg
Marcus Larsson
0528-567126

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier