Dina rättigheter som registrerad

Färgelanda kommun månar om att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga, skyddade och uppdaterade. Om dina uppgifter finns i Färgelanda kommuns system har du som registrerad vissa rättigheter, bland annat rätt till rättelse av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.

Dina rättigheter

Om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan ska du vända dig till respektive personuppgiftsansvarig med din begäran, vilka nås via kommunens officiella brevlåda.

Rätt till information

Du har rätt att få veta när, hur och varför kommunen behandlar dina personuppgifter. Den här informationen kan du dels ta del av via sidan behandling av personuppgifter, men som kommun är vi är också skyldiga att informera dig när vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt till tillgång – registerutdrag

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Färgelanda kommun har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag. Av det framgår vilka uppgifter som vi behandlar om dig. Ett registerutdrag innehåller följande information:

  • Vilka personuppgifter som vi behandlar.
  • Varför vi behandlar dina personuppgifter.
  • Vem som är mottagare av personuppgifterna.
  • Hur länge personuppgifterna kommer att behandlas.
  • Information om vilka rättigheter du har.
  • Information om varifrån personuppgifterna har samlats in.
  • Om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Rätt till rättelse

Du kan kräva att de uppgifter som behandlas om dig är korrekta och i vissa fall även aktuella, och du har alltså rätt att få uppgifterna korrigerade eller kompletterade vid behov. Innan en rättelse blir genomförd gör kommunen en bedömning om vi anser uppgifterna vara felaktiga eller missvisande.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. Eftersom offentlighetsprincipen gäller i kommunens verksamheter finns det dock andra regler som säger att de handlingar som finns hos kommunen måste sparas under en viss tid. Dessa regler går före dataskyddsförordningen och kan därför innebära att vi inte kan tillmötesgå din begäran om att radera personuppgifterna.

Rätt att begränsa behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, exempelvis under tiden då Färgelanda kommun utreder om du har rätt att få dina uppgifter raderade.

Rätt till dataportabilitet

Personuppgifter som du själv har lämnat eller som har hämtats in automatiskt genom dina aktiviteter (till exempel trafikdata, sökhistorik, hälsodata som har skapats i en app, geografisk data med mera), och där behandlingen av personuppgifterna sker för att du har gett ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig på grund av ett avtalsförhållande, har du rätt att få ut för användning hos en annan part.

Rätt att invända mot en behandling

Om du anser att Färgelanda kommun använder dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att invända mot behandlingen.

Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande och profilering

Dina personuppgifter kan i vissa situationer komma att användas för att fatta helt automatiska beslut som har rättsliga följder eller väsentligen påverkar dig. Automatiserat beslutsfattande kan till exempel vara ett nekande besked från e-rekrytering via internet utan personlig kontakt. Automatiskt beslutsfattande är endast tillåtet om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om det uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till det. Du har rätt att invända mot automatiska beslut och kan begära att en omprövning av beslutet görs av en fysisk person.

Automatiserade beslut kan fattas med eller utan profilering. Omvänt kan profilering användas utan att det leder till ett automatiserat beslut. Profilering är en automatisk behandling av personuppgifter där uppgifterna används för att exempelvis analysera eller förutsäga dina arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta kommunens dataskyddsombud med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter.​

E-post: henrik.roste@fargelanda.se

Du har även alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier