Behandling av personuppgifter

Färgelanda kommun behandlar dina personuppgifter när du använder de tjänster som kommunen erbjuder eller när du på något sätt är i kontakt med kommunen.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, IP-adress, bild eller ljudupptagning.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempel på hantering är att samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera och kopiera personuppgifter. Hantering kan även innebära att man justerar, sammanför, begränsar, raderar eller förstör uppgifterna.

Personuppgiftsansvar

Inom Färgelanda kommun är det den nämnd eller styrelse som hanterar personuppgifterna som är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att de har ansvaret för att personuppgifterna behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter kan du kontakta den personuppgiftsansvarige inom respektive verksamhet via kommunens officiella brevlåda.

Rättslig grund för behandlingarna

Färgelanda kommuns personuppgiftsbehandlingar görs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär bland annat att det ska finnas en laglig grund för behandlingen. Den lagliga grunden kan vara att behandlingen är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i nämndernas myndighetsutövning. Behandling kan även vara nödvändig på grund av en rättslig förpliktelse eller för att fullgöra ett avtal. Det kan också hända att behandlingen grundar sig på ett samtycke från dig som registrerad.

Ändamål med behandlingarna av personuppgifter

För att kunna handlägga olika typer av ärenden måste Färgelanda kommun kunna identifiera den person som ärendet gäller. Kommunen behöver behandla personuppgifter vid exempelvis ansökan om bygglov, bistånd, tillstånd enligt miljöbalken med mera. Behandling kan också vara nödvändig vid olika typer av avtal, till exempel vid anställning, upplåtelser av mark, uthyrning av bostäder med mera. Personuppgifterna kan även komma att användas för statistik och i kommunens arkiv.

Ursprung och mottagare

Färgelanda kommun behandlar i stor omfattning personuppgifter från enskilda som kontaktar kommunen i olika ärenden eller för synpunkter där uppgifterna kommer från den registrerade. Kommunen har skyldighet att registrera uppgifter om allmänna handlingar som har kommit in. Personuppgifter kan också komma från offentliga register, andra myndigheter eller föreningar som lämnar in en medlemsförteckning med mera. Uppgifter kan exempelvis hämtas om vem som är bolagsföreträdare från Bolagsverket, folkbokföringsuppgifter eller vem som är inskriven som tomträttshavare från Lantmäteriets fastighetsregister.

Kommunen kan komma att dela personuppgifterna inom kommunens verksamheter till exempelvis registratorer, handläggare, IT-personal och personalansvariga. Kommunen kan också komma att dela uppgifterna med exempelvis andra myndigheter, upphandlade leverantörer samt de personuppgiftsbiträden som i förekommande fall anlitas för att kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Om kommunen har i avsikt att sprida uppgifterna till tredje land ska den registrerade underrättas.

Period för lagring av personuppgifter

Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. Personuppgifter av ringa eller tillfällig karaktär raderas när de inte längre är aktuella enligt de gallringsbeslut som gäller för respektive verksamhet i kommunen.

Dina rättigheter som registrerad

Du som är registrerad har rätt att vända dig till den personuppgiftsansvarige nämnden eller styrelsen för att få tillgång till dina uppgifter, för att begära rättelse, radering och överföring av uppgifterna samt begränsning av behandlingen och för att invända mot behandlingen. Ett eventuellt samtycke kan när som helst återkallas. Om ett automatiserat beslutsfattande förekommer ska du få information om detta och om rätten att göra invändningar. Du kan lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Eftersom Färgelanda kommun lyder under offentlighetsprincipen är det sällan du som registrerad kan få dina uppgifter raderade från kommunens register.

Dina rättigheter som registrerad

Offentlighetsprincipen

Hässleholms kommun omfattas av, förutom offentlighets- och sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att meddelanden som skickas till kommunen normalt blir allmänna handlingar. Kommunen är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan innebära begränsningar i vissa av den registrerades rättigheter.

Du kan även kontakta Datainspektionen om du har frågor om dataskyddsförordningen.

Färgelanda kommun
0528-567000

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier