Färgelandas Vattentjänstplan

Planen gäller 2024-2027, därefter ska kommunfullmäktige besluta om en revidering eller en ny plan.

I planen redogörs kommunens nuläge för kommunala vattentjänster inom verksamhetsområden. Utifrån gällande översiktsplan har kommunen sett över framtida utbyggnadsområden och kartlagt var sammanhållen bebyggelse finns för att se var en eventuell utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp behövs.

I planen har några områden bedömts behöva utredas ytterligare. Kommunen bedömer att inget av områden klassas som utbyggnadsområden för kommunalt vatten och avlopp i denna plan, men några områden behöver utredas närmare eller ses närmare på i tillsynen för att nå ett ställningstagande i kommande plan.

Vad är en vattentjänstplan?

Varje kommun ska enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ha en aktuell vattentjänstplan som innehåller den långsiktiga planeringen av hur allmänna vattentjänster (kommunalt vatten & avlopp) ska tillgodoses med hänsyn till hälsa och miljö.
Planen ska även innehålla en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna (VA) ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

I planen redovisas eventuella utbyggnadsområden där kommunalt VA ingå. I Färgelandas vattentjänstplan är inget område utpekat som ett utbyggnadsområde, men några platser är i behov av vidare utredning för att se hur förutsättningarna ser ut på platsen.

Planens aktualitet ska prövas vart fjärde år.

 

Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Plan- och byggenheten

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier