FN:s standardregler för funktionshindrade

I Bengtsfors kommun finns en tillgänglighetsguide framtagen. Guiden tillhandahållas på Kommunkontoret, Kultur- och utbildningskontoret, Socialkontoret, Särskolan, LSS-handläggarna med mera.

Alla människors lika värde och lika rätt

Utgångspunkten för den svenska handikappolitiken är uppfattningen om alla människors lika värde och lika rätt. Det betyder att personer med funktionshinder skall ges möjligheter att som andra vara med i samhällsgemenskapen, och delta i olika aktiviteter. Delaktighet och jämlikhet för funktionshindrade inom samhällets alla områden - det är grundtanken i FN:s standardregler. I 22 regler preciseras vilka förutsättningar som krävs för delaktighet och jämlikhet, vilka huvudområden som är väsentliga och med vilka medel man kan genomföra förändringar.

FN:s standardregler ställer politiska och moraliska krav. Krav som den svenska regeringen ställer sig bakom: "Alla i samhället, regeringen, offentliga organ på alla nivåer, företag, organisationer med flera, har ett ansvar för att reglerna blir kända och respekterade och att den vision om ett samhälle för alla, som reglerna uttrycker, också blir verklighet. "Handikappolitikens mål är att uppnå full delaktighet och jämlikhet. Staten, kommunerna och landstingen är ytterst ansvariga för att de handikappolitiska målen kan förverkligas.

FN:s standardregler

Originalversion

Social- och utrikesdepartementen har översatt FN:s standardregler till svenska. Förutom själva reglerna finns i detta häfte en redogörelse för hur reglerna kommit till.

Förenklad version

Handikappombudsmannen har haft regeringens uppdrag att ta fram ett "basmaterial" om FN:s standardregler. I det materialet ingår en förenklad version av FN:s standardregler. Förenklingarna består i att de inledande avsnitten om reglernas tillkomst inte finns med. Språket är också mindre byråkratiskt. Alla regler och punkter finns dock med.

Handikapp inte en egenskap

Det miljörelaterade handikappbegreppet innebär att handikapp inte skall ses som en egenskap hos individen. Handikapp uppstår när människor med funktionshinder ställs inför otillgängliga miljöer. Ansvars- och finansieringsprincipen innebär att miljöer skall utformas och verksamheter genomföras på sådant vis att de blir tillgängliga för alla. Kostnaderna för anpassningen skall, enligt denna princip, betraktas som en självklar del av de totala kostnaderna för verksamheten, och finansieras på samma sätt som verksamheten i övrigt.

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier