Vindbruk Dalsland, Färgelanda

Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner har i en gemensam planprocess arbetat med planering för vindbruk; Vindbruk Dalsland. Samarbetet har skett inom Dalslandskommunernas kommunalförbund men alla beslut som ingår i planprocessen enligt Plan- och bygglagen har fattats av respektive kommun. Resultatet har blivit en vindbruksplan för varje kommun där den är ett tillägg till översiktsplanen. 

Syftet med vindbruksplaneringen är att ge förutsättningar för en strukturerad utbyggnad av vindkraft i Dalsland samt för en effektiv och konsekvent hantering av prövningsprocessen. 
Dalslandskommunerna vill se en hållbar utbyggnad av vindkraft och förordar större vindkraftsetableringar framför spridda enstaka verk. 

I planen redovisas dels lämpliga områden för vindkraftsparker, dels vilka områden som är olämpliga för vindkraft. Inom övriga områden kan mindre vindkraftetableringar prövas restriktivt. Planen anger även riktlinjer för utformning, placering och prövning av vindkraftverk, parker såväl som mindre grupper och enstaka verk.

I Färgelanda anges nio områden som lämpliga för vindkraftparker. De har tillsammans en yta på 25,7 km2. Teoretiskt beräknat kan områdena tillsammans inrymma ca 85 vindkraftverk.

Färgelanda kommun har antagit vindbruksplanen 2012-03-21, KF § 31 och planen vann laga kraft 2013-09-12.


Dokument

Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Plan- och byggenheten

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier