Tillgänglighetsguiden

Sammanfattning

I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken från 2000, slår regeringen fast att aktiva åtgärder behövs för att människor med funktionshinder skall få rätten till full delaktighet, värdighet och självbestämmande. Detta innebär också rätten att delta i demokratin.

En av förutsättningarna för att uppnå delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder är att miljön är tillgänglig och användbar för alla, även för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga eller allergi. I juli 2001 införde Boverket bestämmelser att enkelt åtgärdade hinder skall undanröjas i allmänna lokaler och på allmänna platser. Färgelanda kommun har i ”Måldokument i handikappfrågor” fastslagit att kommunen skall utarbeta en ”Tillgänglighetsguide”, som skall vara en översikt över tillgängligheten i allmänna lokaler och på allmänna platser inom kommunen. Syftet är också att förbättra tillgängligheten utifrån den inventering som genomförts. Tillgänglighetsguiden har utarbetats av Monica Johansson på uppdrag av omsorgsförvaltningen.

Inför framtiden

I början av juni antog riksdagen regeringens proposition ”Från patient till medborgare-en nationell handlingsplan för handikappolitiken”.

Insatserna i handlingsplanen omfattar tre områden:

1. Att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer.
2. Att skapa ett tillgängligt samhälle.
3. Att förbättra bemötandet.

Dessa mycket allmängiltiga formuleringar berör i högsta grad kommunens fastighetskontor då detta ansvar för offentliga lokaler och särskilda boendeformer.

Ett tillgängligare samhälle

Regeringen hänvisar till två undersökningar (1996 och 1998) som handikappombudsmannen utfört, rörande tillgängligheten i kommunen. Rapporten visar att det finns brister och att ingen påtaglig förbättring skett sedan 1996 till 1998.

Befintliga lokaler

Enligt propositionen behöver takten i arbetet med att förbättra tillgängligheten på allmänna platser och offentliga lokaler öka. Regeringen gör bedömningen att enkelt åtgärdade hinder i befintliga offentliga miljöer och på befintliga allmänna platser bör vara åtgärdade före utgången av år 2010.

Yttre miljö

Den yttre miljöns utformning har betydelse för helhetsbilden av hur ett samhälle fungerar. Av denna anledning ingår den som en del av guiden.

Hit hör gators och vägars utformning liksom allmänna platsers status. Är exempelvis den geometriska utformningen logiskt utformad för synskadade? Förekommer fasta outmärkta hinder? Hur är övergångsställen utformade? Finns leder där synskadade säkert kan färdas? Kan rullstolsburen färdas bekvämt och utan fara? Listan kan göras lång.

Vid inventeringen har kunnat konstateras att några särskilt riktade åtgärder inte vidtagits i den yttre miljön och att därför framkomligheten och säkerhet inte alltid är den bästa.
Av denna anledning har det inte befunnits meningsfullt att mera i detalj granska och bedöma delsträckor.

Som allmänt omdöme kan sägas att området är obearbetat och därför kräver särskilda insatser framledes. Trots detta är framkomligheten partiellt acceptabel.

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier