Det övergripande styrdokumentet i kommunen, som också regleras i Kommunallagen, är den antagna Mål- och resursplanen (budget). Det finns också ett antal dokument som ska upprättas utifrån annan speciallagstiftning som översiktsplan, detaljplan, jämställdhetsplan o s v.

Inom kommunen finns ett antal dokument som kan räknas som styrdokument. De finns med olika benämningar som strategi, policy, handlingsplan, program, riktlinjer, regler, rutiner etc. Det stora antalet benämningar kan göra att det är otydligt vad som avses med dokumentet, vilken dignitet det har och vem som är beslutsfattare.

Styrdokument ska kontinuerligt utvärderas, följas upp och revideras.

Inom Färgelanda kommun antas styrdokument av politiken eller förvaltningen enligt följande:

Kommunfullmäktige:

  • Mål och resursplanen (MRP) innehåller förutom kommunens vision, verksamhetens mål och tilldelade resurser (budget) samt den kommunala skatten.
  • Reglemente reglerar respektive styrelse/nämnds ansvarsområden och uppgifter. För bolag är Bolagsordningen att likna med reglemente.
  • Ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen och konkretiserar bland annat syfte och mål med bolagets verksamhet, kommunens tillsyn och styrningsfunktion, underställningsplikt mm.
  • Policy anger principer och ska vara en vägledning för hur kommunen agerar. Den anger inte några fasta regler utan bör konkretiseras i strategi, plan eller riktlinjer.
  • En övergripande Strategi anger inriktning för en längre tidsperiod. Den utgör grunden för en prioritering och beskriver hur vi når uppsatta mål inom ett visst område. Strategi innebär att något annat väljs bort. Exempel: VA-strategi
  • En övergripande Plan är en vägledning för hur Färgelanda kommun ska utvecklas under en lägre tidsperiod inom aktuellt område eller verksamhet. Exempel översiktsplaner.

Kommunstyrelsen och/eller nämnd/styrelse:

  • Plan på denna beslutnivå anger på en detaljerad nivå de åtgärder som ska göras. I planen framgår vem som är ansvarig, en tidsplan och om uppföljning ska ske. Exempel på denna beslutsnivå är handlingsplan för specifikt ämne.
  • Riktlinje kan också kallas för stadga eller lokal föreskrift. Den anger hur en fråga ska hanteras, men inte vad som ska göras. Exempel: Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Färgelanda kommun (14 FS 2007:113).

Förvaltning:

  • Rutin beskriver hur aktivitet ska utföras och kan kompletteras med checklistor och mallar. Utgår från lagstiftning, riktlinjer etc. Exempel: Rutin för rapport och anmälan Lex Sarah (dnr 2016-85).

Kommundirektör
Katrin Siverby
0528-567120
Kommunfullmäktiges ordförande
Kenneth Carlsson (L)
Kommunfullmäktiges 1:e Vice ordförande
Kerstin Fredriksson (S)
Kommunfullmäktiges 2:e Vice ordförande
Tobias Bernhardsson (C)
Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd
Ulla Börjesson (S)
0528-567110
Kommunstyrelsens 1:e Vice ordförande, tillika oppositionsråd
Jörgen Andersson (SD)

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier