Skoldatatek

Färgelanda Skoldatatek är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT sätts i centrum. I verksamheten finns både specialpedagogisk och teknisk kompetens. Skoldatateket vänder sig till skolpersonal som undervisar barn/elever i behov av särskilt stöd. Främst med fokus på koncentrationssvårigheter samt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Datorer och olika typer av läsplattor är bra verktyg för alla i skolan. För barn/elever i behov av särskilt stöd är de extra värdefulla, både som pedagogiska och alternativa hjälpmedel. Ett alternativt hjälpmedel är teknik som hjälper individen att kringgå sina svårigheter för att bättre kunna utnyttja sina intellektuella resurser. Datorer och diverse läsplattor höjer ofta motivationen och gör att skolarbetet känns mer lustbetonat. Dessutom ökar ofta elevernas koncentration och uthållighet.

Syftet är att:

 •       vara en naturlig del i Färgelanda kommuns barn- och elevstöd
 •       medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för barn/elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande
 •       vara ett stöd till personal om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd
 •       erbjuda personal möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara före inköp
 •       utvärdera nyheter och sprida information om IT i lärandet för målgruppen
 •       vara informerad och uppdaterad på IT-hjälpmedel samt programvara
 •       samverka med berörda intresseorganisationer och föräldrar samt Specialpedagogiska skolmyndigheten, samt vid behov med landstingens hjälpmedelsverksamhet.

Skoldatateket kan erbjuda:

 •       visning och korttidslån av alternativa verktyg, pedagogisk programvara samt annat pedagogiskt material
 •       teknisk och pedagogisk support i samband med korttidslån.

Skoldatateket vill:

 •       verka för att elever får hjälpmedel och program som inkluderar dem i gruppen 
 •       bidra till att höja den specialpedagogiska kompetensen om läsplattor och datorn som ett pedagogiskt och kompensatoriskt hjälpmedel hos all pedagogisk personal
 •       utveckla och sprida Skoldatateksmodellen genom att samarbeta med andra kommuner
 •       samla och sprida goda idéer genom nätverksträffar
 •       samarbeta med intresseorganisationer och enskilda föräldrar
 •       hålla sig informerad och uppdaterad om IT-hjälpmedel och programvara
 •       skapa kontaktnät med dataföretag, läromedelsproducenter och utvecklingsföretag
 •       låna ut pedagogiska program och kompensatoriska hjälpmedel på kort tid för att underlätta valet av hjälpmedel senare
Tobias Friberg
IKT-pedagog
0528-567217

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier