Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Vilken typ av beslut överklagas med laglighetsprövning?

Laglighetsprövning är en speciell form av överklagande som gäller allmänna beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna eller utskotten. Sådana beslut kan vara exempelvis ett beslut från kommunfullmäktige om att anta en ny översiktsplan eller ett beslut från skolnämnden om finansieringsformer för modersmålsundervisning.

Vem får överklaga?

Alla som är folkbokförda, äger fast egendom eller betalar kommunalskatt i Färgelanda kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövade vid förvaltningsrätten, oavsett om de berörs personligen av beslutet eller ej.

Hur och när överklagar jag?

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens officiella anslagstavla.

Kommunens officiella anslagstavla

I överklagandet ska det finnas uppgift om vilket beslut du överklagar och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Observera att det i beslut som överklagas med laglighetsprövning inte finns några upplysningar om att beslutet kan överklagas eller hur man gör det.

Vart skickar jag överklagandet?

Förvaltningsrätten i Göteborg

Box 53197
400 15 Göteborg

Förvaltningsbesvär

Vilken typ av beslut överklagas med förvaltningsbesvär?

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller ekonomiskt bistånd kan överklagas genom förvaltningsbesvär.

Den kommunala myndighet som meddelar dig beslutet är skyldig att i beslutet upplysa om hur du överklagar.

Vem får överklaga?

Endast den som är berörd av beslutet kan överklaga.

Hur och när överklagar jag?

Överklagandet ska ske skriftligt. I överklagandet måste det finnas uppgift om vilket beslut du överklagar och varför du anser att beslutet är felaktigt. Inom tre veckor från det att du fick del av beslutet ska överklagandet skickas eller lämna in det till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet.

Överinstansen prövar om beslutet är lagligt och lämpligt. Beslutet kan kvarstå, ändras eller upphävas.

Vart skickar jag överklagandet?

I upplysningarna om hur du överklagar beslutet finns även adressen.

Om beslut kan överklagas med förvaltningsbesvär kan det inte överklagas med laglighetsprövning.

Färgelanda kommun
0528-567000

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier