Forskningsrapport - Du äger ditt liv

Färgelanda är en kommun med cirka 7 000 invånare belägen i södra Dalsland, cirka tre mil norr
om Uddevalla och lika långt nordväst om Vänersborg. Enligt kommun- och landstingsdatabasen
KOLADA var endast 51,6 procent av eleverna i årskurs 9 gymnasiebehöriga till yrkesprogram
2015. Senare har resultaten närmat sig riksgenomsnittet på cirka 85 procent men ligger ändå ungefär
10 procent under snittet.
Den låga andelen gymnasiebehöriga tillsammans med en upplevelse bland personal som arbetar
med barn och unga av att många ungdomar saknar framtidstro ligger till grund för ett stort engagemang
att vända utvecklingen. Det resulterade 2016 i pilotprojektet Du äger ditt liv – vad vill du med
ditt liv? Ungdomars tankar om livet, skolan och framtiden med syfte att lyssna till ungdomarnas röster
om framtiden för att sedan kunna hjälpa dem att ”hitta sin inre motivation för att arbeta för att nå sina
drömmar” (Erlandsson m fl 2017, s 4). Initiativtagare till projektet var cheferna för kommunens sektorer
Barn och utbildning respektive Vård och omsorg. Det genomfördes sedan av tre personer: en representant
från IFO (Individ och familjeomsorg inom socialtjänsten), skolans socialpedagog samt en representant
från Hälsokällan (en resursgrupp för hälsofrämjande arbete). Poängen med konstellationen var
att den utgjordes av andra än de lärare som elever vanligen träffar.
Databasen KOLADA visar att barn och unga i Färgelanda upplever större trygghet i skolan än riksgenomsnittet,
men en lägre andel av eleverna är alltså behöriga till gymnasiets nationella program.
Utgångspunkten för projektet Du äger ditt liv och andra satsningar för Färgelandas barn och unga är
oro för vad skolmisslyckanden kan innebära. Föreliggande rapport behandlar en fortsättning på pilotprojektet med samma namn. Inledningsvis ges en mycket kort översikt över hur skolmisslyckanden hänger samman med ohälsa av olika slag samt över aktuell forskning om elevers framgång i skolan.
Som en övergång till den aktuella delen av projektet ges därefter en sammanfattning av pilotprojektet.
Därpå följer rapportens huvudinnehåll med en redogörelse av den senare delen av Du äger ditt liv och
tillhörande slutsatser.

För fullständig version klick här:

Chef sektor utbildning
Lise-Lotte Bengtsson
0528-567102

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier