Avgifter för äldre- och handikappomsorgen

Vad kostar insatsen?

Hur mycket de olika insatserna kostar beror på individens betalningsförmåga. Den enskilde avgiftsbeläggs utifrån vad den har för avgiftsutrymme och vilka biståndsinsatser den erhåller. Vad gäller hemtjänst i ordinärt boende så är det de biståndsbedömda insatserna som ligger till grund vid avgiftsberäkningen.

Avgiften baseras maximalt på högkostnadsskyddets översta gräns. Grundregeln är att kostnaden inte får överstiga självkostnadspris eller högsta pris för insatstypen. Regeln om högsta pris samt självkostnadspris är ”spärregler” som kontrolleras att de är uppfyllda efter att avgiften fastställts. Skulle inte regeln vara uppfylld skall avgiften sänkas till högsta priset för tjänsten i de fall sådant finns och i annat fall till självkostnaden för tjänsten.

Kostnaden för ej biståndsbedömda insatser är kostnaden + moms.

Mer information om taxor och avgifter finns under Kommunala författningssamling och Kommunala avgifter (se länken styrande dokument och planer till höger).

Högkostnadsskydd

Taxorna styrs av ett högkostnadsskydd i form av en högsta avgift för insatser inom ramen för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Det finns också ett högkostnadsskydd i form av en högsta avgift för bostaden i korttidsboende som får debiteras i de fall boendekostnaden inte skall fastställas som hyra. Högkostnadsskyddet och högsta avgiften styrs av prisbasbeloppets storlek.

Samtliga insatser av vård-, omsorgs-, och servicekaraktär som förkommer i kommunen (äldre- och handikappomsorgen)oavsett hur de benämns omfattas av bestämmelsen om högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård.

Övriga vårdavgifter

Trygghetslarm
Mat, ej biståndsbedömt
Utprovningsavgift av hjälpmedel
Vaccinationsavgift 
Intyg bostadsanpassning

Avgift 2022

239 kr/ månad
67 kr/portion
110 kr/gång
100 kr/gång
180 kr/gång

Eget boende

Maxtaxa
Hemsjukvård
Hemskick av mat
Hemtjänst
Dagverksamhet
Mat eget boende
Mat dagverksamhet

Särskilt boende

Mat särskilt boende
Omvårdnad
Hyra

Korttidsboende

Mat korttidsboende
Boende korttid
Vårdavgift korttid

Avgift 2022

2170 kr/månad
293 kr/månad
434 kr/månad
282 kr/månad
65 kr/dag
57 kr/portion
67 kr/dag

4400 kr/månad
max 2170 kr/månad
enligt hyreskontrakt

146 kr/dag
max 74 kr/dag
max 72 kr/dag

Hyra/boendeavgift i äldreboende

Du som bor i ett av kommunens äldreboenden betalar hyra. Hyran beräknas efter självkostnadsprincipen. Det innebär att hyran varierar mellan olika boenden.

Du förutsätts söka bostadstillägg för pensionärer (BTP) hos Försäkringskassan för din hyra/boendeavgift.

T.f Avgiftshandläggare
Lisbeth Svensson
0528-567656

Telefontid mellan 08:30-09:30

Taxor Omsorg

Se kommunens regelverk och styrdokument nedan:

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier