Avgifter för äldre- och handikappomsorgen

Vad kostar insatsen?

Hur mycket de olika insatserna kostar beror på individens betalningsförmåga. Den enskilde avgiftsbeläggs utifrån vad den har för avgiftsutrymme och vilka biståndsinsatser den erhåller. Vad gäller hemtjänst i ordinärt boende så är det de biståndsbedömda insatserna som ligger till grund vid avgiftsberäkningen.

Avgiften baseras maximalt på högkostnadsskyddets översta gräns. Grundregeln är att kostnaden inte får överstiga självkostnadspris eller högsta pris för insatstypen. Regeln om högsta pris samt självkostnadspris är ”spärregler” som kontrolleras att de är uppfyllda efter att avgiften fastställts. Skulle inte regeln vara uppfylld skall avgiften sänkas till högsta priset för tjänsten i de fall sådant finns och i annat fall till självkostnaden för tjänsten.

Kostnaden för ej biståndsbedömda insatser är kostnaden + moms.

Mer information om taxor och avgifter finns under Kommunala författningssamling och Kommunala avgifter (se länken styrande dokument och planer till höger).

Högkostnadsskydd

Taxorna styrs av ett högkostnadsskydd i form av en högsta avgift för insatser inom ramen för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Det finns också ett högkostnadsskydd i form av en högsta avgift för bostaden i korttidsboende som får debiteras i de fall boendekostnaden inte skall fastställas som hyra. Högkostnadsskyddet och högsta avgiften styrs av prisbasbeloppets storlek.

Samtliga insatser av vård-, omsorgs-, och servicekaraktär som förkommer i kommunen (äldre- och handikappomsorgen)oavsett hur de benämns omfattas av bestämmelsen om högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård.

Övriga vårdavgifter

Utprovningsavgift för hjälpmedel
100 kr/gång 
Vaccinationsavgift 100 kr/gång

Avgift 2020

 105 kr/gång 

Mat

Ordinärt boende (i eget hem) 
Hemlevererad mat 52,00 kr/portion 
Utkörningsavgift 418 kr/mån

Äldreboende 
Mat i form av helpension
4 051 kr/månad 

Korttidsvistelse 
Mat i form av helpension
135 kr/dag

Avgift 2020


 53,00 kr/portion 
 425 kr/mån


  
4 156 kr/månad

139 kr/dag 

Hyra/boendeavgift i äldreboende

Du som bor i ett av kommunens äldreboenden betalar hyra. Hyran beräknas efter självkostnadsprincipen. Det innebär att hyran varierar mellan olika boenden.

Hyran vid korttidsvistelse uppgår till 1 854 kr/månad, men fastställs utifrån antalet boendedagar. 62 kr/dag. Boendekostnad 2160 kr/månad 72 kr/dag. 

Du förutsätts söka bostadstillägg för pensionärer (BTP) hos Försäkringskassan för din hyra/boendeavgift.

T.f Avgiftshandläggare
Lisbeth Svensson
0528-567656

Telefontid mellan 08:30-09:30

Taxor Omsorg

Se kommunens regelverk och styrdokument nedan:

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier