Vad ska du bygga eller ändra?

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

Mer information om vad som kräver bygglov eller anmälan finns att tillgå på Boverkets hemsida.

När behöver du inte bygglov?

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och plank utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar och bygga två takkupor utan lov. Se mer information om vad du får bygga utan bygglov i Färgelanda kommun HÄR.

Du behöver inte bygglov men måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta startbesked om du ska bygga ett så kallat attefallshus på högst 30 kvm, en tillbyggnad på högst 15 kvm eller inreda en ytterligare bostad i ett enbostadshus.

Mer information om när åtgärder inte kräver bygglov finns att tillgå på Boverkets hemsida.

Rivningslov eller anmälan

Om du ska riva en byggnad eller del av en byggnad som ligger inom planlagt område eller där områdesbestämmelser gäller, krävs ett rivningslov. Utanför dessa områden räcker det oftast att du gör en anmälan istället.

Förhandsbesked 

Om du är osäker på om du kan få bygglov, till exempel för ett bostadshus på en obebyggd fastighet, finns det möjlighet att få ett förhandsbesked. I förhandsbeskedet prövas om ditt planerade projekt kan tillåtas på platsen.

Tillåter inte detaljplanen den om-, ut- eller tillbyggnad som önskas så kan det finnas möjlighet göra en ändring eller en ny detaljplan. Läs mer om planbesked här.

Marklov

För att ändra marknivån, till exempel genom schaktning eller fyllning, kan det behövas ett marklov. I vissa fall krävs också marklov när det gäller trädfällning och skogsplantering.

Inom detaljplanelagt område krävs det oftast marklov för schaktningar och fyllningar som ändras mer än en halvmeter.

Invänta startbesked!

Observera att alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan också kräver ett startbesked! Påbörjas bygg- eller anmälningspliktiga byggnationer utan beviljat startbesked är byggnadsnämnden skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift.

Ansökan

Blanketter för ansökan om bygglov med mera finner du i menyn till vänster. 

Handlingar som vanligtvis ska bifogas tillsammans med din ansökan är:

  • Situationsplan i skala 1:400
  • Planritningar i skala 1:100
  • Sektionsritning i skala 1:100
  • Fasadritningar i skala 1:100
  • Anmälan om kontrollansvarig
  • Kontrollplan

Handlingarna ska skickas till planochbygg@fargelanda.se eller med vanlig post till adressen längst ner på sidan.

Sök bygglov i tid!

Har du frågor eller funderingar kring byggande är du välkommen att höra av dig till oss så ska vi hjälpa dig på bästa sätt.

Plan- och byggenheten
Bygglovsingenjör
Peter Ramhage
0528-567168

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier