Familjerättsenheten

Dalslands logotyper

Färgelanda kommun har avtal med Familjerätt- och familjehemsenheten i Åmål. Detta innebär att ärenden gällande familjerätt så som t.ex. adoptionsärenden, samarbetssamtal beslutat av domstol, vårdnads- , boende- och umgängesutredningar så ska invånarna i Färgelanda kommun kontakta Familjerätts- och familjehemsenheten i Åmål för att få hjälp i ärendet. 

Familjerätt

 

Faderskap/föräldraskap

Om modern inte är gift vid barnets födelse skall faderskapet/föräldraskapet fastställas genom erkännande eller dom. Socialnämnden får från folkbokföringen underrättelse om barn som blivit födda utom äktenskap och tar då kontakt med modern för att få faderskapet/föräldraskapet fastställt. En viss utredning skall föregå fastställande. Denna utredning ser olika ut beroende på hur förhållandena ser ut, se nedan.

 

Först när det finns ett fastställt faderskap/föräldraskap får barnet sina juridiska rättigheter, såsom t ex arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn. I samband med att faderskapet/föräldraskapet fastställs kan föräldrarna anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet

Inga tveksamheter om barnets föräldrar

Om det inte finns några tveksamheter om vem som är pappa eller förälder till barnet skrivs ett enkelt protokoll (S-protokoll) och faderskapet fastställs genom att föräldrarna skriver under en faderskapsbekräftelse. Detta sker via hemkommunens socialnämnd.

En mer omfattande faderskapsutredning

Om det är oklart om vem som är far till barnet eller om föräldrarna inte bor ihop på samma adress så görs en mer omfattande faderskapsutredning (MF-protokoll). Denna utredning sker på familjerättsenheten.

Om en kvinna i samkönat par får barn

Om en kvinna i ett samkönat par får barn genom assisterad befruktning kan hennes maka, registrerade partner eller sambo bli förälder i lagens mening om man uppfyller kraven:

  • att mammans maka, partner eller sambo har samtyckt till behandlingen
  • att behandlingen har skett enligt lagen om genetisk integritet
  • att det är troligt att barnet kom till vid det tillfället.

Denna utredning sker på familjerättsenheten.

Samarbetssamtal

När separerade föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge kan familjerätten genom samarbetssamtal hjälpa föräldrarna hitta lösningar som är bra för barnen.

Samarbetssamtal är strukturerade samtal under ledning av en eller två familjerättssekreterare.

Samarbetssamtal kan ske på initiativ av en eller båda föräldrarna, som då själva kontaktar familjerätten.

Samarbetssamtal kan även ske genom att tingsrätten, efter att någon av föräldrarna väckt talan mot den andra i vårdnads-, boende- eller umgängesfrågan, ger familjerätten detta uppdrag genom en remiss. Förutsättningen är att ingen av föräldrarna motsätter sig samarbetssamtal.

Samarbetssamtalen kan se ut på olika sätt utifrån föräldrarnas önskemål och behov. Antalet samtal varierar, några kanske träffas i samtal vid något enstaka tillfälle, andra i en serie samtal. Det är vanligt att föräldrarna efter en överenskommelse provar detta under en period och sedan kommer tillbaka till familjerättsenheten för uppföljning. Föräldrarna har möjlighet att skriva ett juridiskt bindande avtal om det de kommer överens om i samarbetssamtalen.

Vi rekommenderar er att komma på ett enskilt samtal innan ni sitter ner tillsammans med den andre föräldern. Vi kartlägger då hur ni ser på samarbetsproblemen och bedömer om det är lämpligt med samarbetssamtal. Önskar ni detta, anmäl det på blanketten.

Samtalen är kostnadsfria och frivilliga. 

Vill du/ni ha samarbetssamtal?

Om du är intresserad av att få veta mer om samarbetssamtal eller boka tid är du välkommen att kontakt någon av våra familjerättssekreterare. Du kan också anmäla intresse genom att använda vår e-tjänst 


Adoption

Att adoptera betyder att uppta som sin egen. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn, som till exempel arv. Som förälder har man samma skyldigheter som till ett biologiskt barn. En adoption kan aldrig hävas.

I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner där man adopterar ett barn från ett annat land. För att få socialnämndens medgivande att adoptera måste man ha gått en föräldrautbildning.

Medgivandeutredningen görs av två anledningar. Dels är utredningen socialnämndens bedömningsunderlag för ett eventuellt medgivande, dels är den presentationen av dig eller er som adoptivförälder som skickas till utlandet. Genom utredningen får både nämnden som ska fatta beslut om medgivande och ursprungsländerna en bra bild av dem som vill adoptera.

Om du/ni får medgivande så gäller det i tre år. Därefter behövs ett nytt om du/ni ännu inte fått barn. Det är vanligt att man behöver mer än ett medgivande. När du/ni senare får ett besked om att ett barn har utsetts krävs socialnämndens samtycke till att adoptionen får fortsätta.

När det gäller den föräldrautbildning som man kan gå innan det är dags för en medgivandeutredning kan man diskutera med familjerättssekreterarna vilken utbildning som kan vara lämplig att gå.

Om man önskar adoptera en närståendes barn, till exempel sin makas, makes eller registrerade partners barn så ska man vända sig till tingsrätten med en ansökan. Tingsrätten begär sedan ett yttrande från socialnämnden. Därpå utreds man av Familjerättsenheten.

Vill du veta mer om adoptioner är du välkommen att ta kontakt med någon av våra familjerättssekreterare.


Utredningar

Om föräldrar inte lyckats lösa vårdnads-, boende- och umgängesfrågorna på egen hand, eller med hjälp av samarbetssamtal hos familjerätten kan ärendet gå vidare till tingsrätten. Detta händer om en eller båda föräldrarna vill få saken prövad av domstol. Domstol ska se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir ordentligt utredda. Domstolen ger ofta socialnämnden uppdrag att göra en sådan utredning. Utredningen ska fokuseras på barnet och barnets behov.

Familjerätten har en ambition att genomföra utredningarna med delaktighet och tydlighet. Föräldrar och i viss mån barn (beroende på bland annat ålder och mognad) som berörs av utredningen erbjuds att aktivt delta i planering och genomförande av utredningen.

Utredningsprocessen ska vara tydlig så den ger trygghet för de berörda.  Utredningarna har ett tydligt barnperspektiv som stödjer sig på forskning och beprövad erfarenhet.

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Socialsekreterarnas telefontid:
måndag-fredag 8:30-9:30

Telefonnummer till receptionen
0528–567600

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Ansökan om samarbetssamtal

Till e-ansökan om samarbetssamtal 
Information om samarbetssamtal

Socialstyrelsens folder om samarbetssamtal

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier