Information angående begäran av arbetsmiljöåtgärder

Den 24 september inkom en begäran av arbetsmiljöåtgärder enligt 6 kap.§ 6a i Arbetsmiljölagen avseende uppmärksammade brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Framställan var företrädesvis riktad mot kommunstyrelsen som i egenskap av arbetsgivare är ytterst ansvarig för arbetsmiljön i Färgelanda kommun.

I framställan uppmanades arbetsgivaren att vidta flertalet åtgärder angående de brister som uppmärksammats i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Bland annat hänvisas till det beslut om ”Vikarie och konsult stopp” som togs i Kommunstyrelsen den 12 juni 2019. Beslutet är numera upphävt av kommunstyrelsen den 25 september 2019.

Som arbetsgivare ser Färgelanda kommun mycket allvarligt på den framställan som inkommit liksom de synpunkter som utrycks i densamma. Vår strävan är att Färgelanda kommun ska ha en hållbar arbetsmiljö och att personalen ska trivas på sin arbetsplats. Ingen, vare sig personal eller förtroendevald, ska heller behöva känna sig kränkt eller liknande i sin roll. Som särskilt omnämnd i framställan känner undertecknad inte alls igen den bild som framställs. Det är därför av stor vikt att en neutral part får möjlighet att kartlägga arbetsmiljön utifrån de synpunkter som lagts fram i skrivelsen.

Sedan framställan inkom till kommunen den 24 september har en dialog pågått med företrädare för fackförbundet Vision i syfte att söka klarhet kring bakgrunden till framställan och, framförallt, hur kommunen som arbetsgivare ska agera för att åtgärda dessa påtalade risker. En dialog har dock ej skett innan framställan riktades mot arbetsgivaren trots att detta bör ske då risker i arbetsmiljön uppmärksammas eller upplevs. Detta tyder på en förbättringspotential när det gäller information och kommunikation. Kommunstyrelsen har för avsikt att vidta de åtgärder som fordras för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö, och hoppas på en fortsatt konstruktiv dialog i dessa ärenden.

Arbetet med att säkerställa och upprätthålla en tillfredställande arbetsmiljö i verksamheten pågår fortlöpande och arbetsgivaren är medveten om det utrednings och åtgärdsansvar som föreligger när risker i arbetsmiljön upptäcks.

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde idag torsdagen den 24 oktober 2019 i enhällighet fattat beslut om ett svar ett på framställan. Svaret kommer att tillsändas skyddsombudet.

 

 

Tobias Bernhardsson
Kommunstyrelsens ordförande

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier