Vad händer om jag bygger utan bygglov?

Om du påbörjar en åtgärd som kräver lov, anmälan eller startbesked eller om du börjar använda det du har förändrat innan du får slutbesked kallas det för olovligt byggande. För detta måste kommunen ta ut så kallade byggsanktionsavgifter

Så snart det finns en anledning att anta att någon har utfört en olovlig åtgärd ska byggnadsnämnden ta upp frågan om påföljd eller ingripande. I en del fall kan bygglov beviljas i efterhand, i andra fall måste den olovliga åtgärden rivas. Det är byggnadsnämnden som tar beslut i dessa ärenden.

Byggsanktionsavgifter tas ut när du:

  • utför en bygglovspliktig åtgärd utan beviljat bygglov
  • påbörjar en byggnation utan startbesked
  • tar en byggnad i bruk innan du fått ett slutbesked
  • vidtar en åtgärd utan att ha en kontrollansvarig, om sådan krävs
  • river en byggnad inom detaljplanerat område utan att ha rivningslov
  • inom detaljplanerat område eller område med områdesbestämmelser utför en åtgärd som schaktning och fyllning mer än en halv meter utan att ha marklov. Detta gäller även för trädfällning om det i detaljplanen/områdesbestämmelserna står att marklov krävs.  
  • inte gör en anmälan för anmälningspliktig åtgärd (rivning utanför detaljplanerat område, installation/ändring av en eldstad/rökkanal, ventilation eller vatten och avlopp, ändring i bärande konstruktion, nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk, något som påverkar brandskyddet i en byggnad, underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde).


Avgiften

Hur stor avgiften blir beror på av vilken överträdelse du gör. Byggsanktionsavgifter kan maximalt uppgå till 50 prisbasbelopp. Kommunen är skyldiga att ta ut avgiften. Du får alltid möjlighet att yttra dig innan vi tar ut avgiften.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/

Plan- och byggenheten
Bygglovsingenjör
Peter Ramhage
0528-567168

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier