Kommunal primärvård

Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för personer boende på särskilda boenden eller i eget hem som behöver sjukvårdande insatser upp till sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå. Den kommunala primärvården är bemannad med sjuksköterska dygnet runt, arbetsterapeut och sjukgymnast måndag till fredag. Sjuksköterskan har omvårdnadsansvar för ett begränsat antal patienter på tex särskilt boende eller i det egna hemmet. För att kunna få kommunal primärvård behöver du ha ett långvarigt behov och ha stora svårigheter att ta dig till Närhälsan Färgelanda (vårdcentralen). Om du tror att du eller din närstående är i behov av vård kan du vända dig till ansvarig för den kommunala primärvården.

Kommunal primärvård är ett samlingsnamn för all hälso- och sjukvård som ges i det egna hemmet eller på särskilda boende. Kommunens ansvar gäller de personer som har rätt till kommunal hälso- och sjukvård. Kommunen bedriver hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå.

Det kan tex vara hjälp med:

  • läkemedelshantering
  • såromläggningar
  • provtagningar
  • vård i livets slutskede

Arbetet med hälso- och sjukvård regleras bland annat i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Sjukvårdande insatser utförs av legitimerad personal (sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast). Sjukvårdande insatser kan även utföras av omsorgspersonal efter delegering.

Vem kan få kommunal primärvård?

För att kunna få vård behöver du ha ett långvarigt behov och ha stora svårigheter att ta dig till närhälsan. Alla åldrar kan omfattas.

Inskrivning 

Områdesansvarig sjuksköterska gör en bedömning om du uppfyller kriterier för att ha kommunal primärvård. För att kunna få vård behöver du ha ett långvarigt behov och ha stora svårigheter att ta dig till närhälsan (vårdcentralen). Om ditt hälsotillstånd förbättras och du inte längre har behov av vård kan du skrivas ut.

Information och samtycke

Du kommer att tillfrågas om samtycke för informationsöverföring mellan vårdgivare. Detta för att eventuella vårdövergångar ska ske på ett så säkert sätt som möjligt vid eventuell vistelse på sjukhus eller vid konsultation av läkare. Kommunen arbetar aktivt med förebyggande av ohälsa och använder sig av kvalitetsregister som Senior Alert och BPSD (beteende psykiska symtom vid demens).

Läkarkontakt

Sjuksköterskan träffar läkare i primärvården regelbundet för att lyfta och diskutera medicinska bekymmer hos den som är inskriven.

Vad kostar det?

282 kr/månad

Är du missnöjd?

Om du är missnöjd med den vård och behandling du får av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal kontaktar du i första hand enhetschef för hemsjukvård Anna Johansson 0528-567629 eller medicinsk ansvarig sjuksköterska Helen Thorsson 0528-567670.

Du kan även använda dig av kommunens blankett för klagomålshantering via hemsidan eller kontakta patientnämnden via 1177 Vårdguidens e-tjänst eller på  010-4412000. 

MAS
Helén Thorsson
0528-567670
Sjuksköterska eget boende Norr/Solgården (dagtid)
0528-567 671 (hela dygnet)
Sjuksköterska eget boende söder
0528-567658
Lillågården och solgården
Enhetschef Margareta Gustafsson
0528-567616
Håvestensgården
Enhetschef Carina Henriksson
0528-567630
Sjuksköterska Håvestensgården (Dagtid)
Sjuksköterska hemsjukvård
0528-567663
Eva, Anki och Emma
Sjuksköterska Lillågården
0528-567219, 0528-567669, 0528-567662

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier