Bostadsanpassningsbidrag

Du som har en funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad kan söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222).

För att få bidrag ska behovet av anpassning inte kunna lösas på ett enklare sätt, t.ex. med hjälpmedel. Bidrag ges för fasta funktioner som är nödvändiga för att din permanenta bostad ska vara ändamålsenlig för dig. Du kan även söka bidrag för åtgärder i samband med rehabilitering, funktionsträning och sjukvård.

Fastighetsägaren/nyttjanderättsinnehavaren behöver ge sitt medgivande för att du ska få lov att utföra de sökta åtgärderna. Fastighetsägaren/nyttjanderättsinnehavaren behöver också medge att inte kräva ersättning från dig för att återställa anpassningarna.

Vid byte av bostad lämnas bidrag om den valda bostaden inte är uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Bidrag ges inte för byggnadstekniska brister eller eftersatt underhåll i fastigheten, t.ex. fukt -och mögelskador.

 

Bidragsärendets gång

För att söka bostadsanpassningsbidrag behöver en ansökan inkomma till kommunens handläggare. Tillsammans med ansökan bifogar du ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig som kan styrka din funktionsnedsättning.

När ansökan inkommit görs ett hembesök.  Offerter för åtgärderna tas in och handläggaren gör sedan en bedömning och prövar ärendet i förhållandet till lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222). Kommunen fattar sedan ett beslut. Beviljas din ansökan kan åtgärden påbörjas.
Får du avslag på din ansökan har du möjlighet att överklaga hos Förvaltningsrätten.

Eftersom det är ett bidrag du söker är det du som ingår avtal med hantverkaren. Vid tillfällen där du inte själv kan anlita hantverkare är kommunen behjälplig via fullmakt.

När åtgärden är slutförd betalar kommunen ut bidraget till dig och du betalar fakturan från hantverkaren.

Handläggare BAB-och Parkeringstillstånd
Malin Nicklasson
0528-567169
Koordinator
Agneta Jonasson
0528-567171
Närhälsan
Arbetsterapeut
010-4416014

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier