Vad radon är och hur människor påverkas

Radon är en radioaktiv gas som skadar din hälsa och kan orsaka lungcancer. Den luktar inte, syns inte och har ingen smak. Det enda sättet att upptäcka gasen är genom att mäta. Att göra en radonmätning är både relativt billigt, enkelt och något som varje fastighetsägare kan göra själva.

Att vistas i radonhaltig inomhusluft i kombination med rökning (aktiv eller passiv) ökar risken för lungcancer markant – i Sverige antas radon i bostäder orsaka ca 500 st. lungcancerfall. På grund av hälsorisken med radon i inomhusluften har regeringen bestämt att i arbetet med Sveriges 16 miljömål ska alla bostäder ha en radongashalt under 200 Bq/m3.

Radonkällor

Marken är den vanligaste källan till radon inomhus. Luften nere i marken innehåller naturligt alltid radon. Om marken är lättgenomsläpplig och om husgrunden är otät sugs radon in i huset, när lufttrycket inomhus är lägre än utomhus.

Byggnadsmaterial av sten innehåller radon, oftast i små mängder. Blåbetong t.ex. är ett sådant byggmaterial som framförallt användes från slutet av 1920-talet fram till slutet av 1970-talet.

Hushållsvattnet kan innehålla radon. Det är ovanligt med höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten. Men vatten från bergborrade brunnar eller kallkällor kan innehålla radon. En mycket stor del av hälsorisken med radon i vatten beror på att radongaser övergår till inomhusluften – radonet frigörs från vattnet när det tappas upp/rörs om och vi andas in det.

Mätningar

För att veta om det finns radon i bostaden måste en mätning av radonhalten göras.

Du mäter radonhalten i din bostad med spårfilm, i så kallade radondosor, som placeras i bostaden under perioden 1 oktober-30 april i minst två månader, gärna tre. 

Sedan skickas mätdosorna till ett laboratorium som gör en analys och räknar ut årsmedelvärdet.

Svensk radonförening har sammanställt en lista över personer och företag som genomgått Strålsäkerhetsmyndighetens utbildning för mätning och åtgärder mot radon. Priserna för en radonmätning kan variera, därför är det bra att kolla priserna hos flera företag innan man bestämmer sig för vilket företag man anlitar, men oftast ligger det på några hundralappar.

Ansvar för kontroll och mätning

Ägare av flerbostadshus och bostadsrättsföreningar har en skyldighet enligt lag att kontrollera radonförekomsten, både i befintliga och nya byggnader.

För enskilda villaägare finns det i dag ingen lagstadgad skyldighet att mäta radon i egna bostäder. Kontroll av radonhalten rekommenderas dock i alla hus som inte är mätta, samt efter om- och tillbyggnader för att säkerställa en god inomhusmiljö. Vid nybyggnation kan däremot alltid ställas krav på att radonhalten kontrolleras av byggherren. Radonhalten kan mycket väl överstiga riktvärdet även i byggnader som står på mark som klassas som lågriskområden för radon. 

Åtgärder

Om årsmedelvärdet i inomhusluften överstiger 200 Bq/m3 bör åtgärder vidtas för att sänka halten. Det finns olika sätt att sänka radonhalten på. Oftast bygger de på förbättrad ventilation eller att hindra radonet från att komma in i byggnaden. 

Obs!

Ibland händer det att mindre seriösa företag kontaktar privatpersoner för att sälja lösningar för radonmätning.  Ett försäljningsargument kan vara att ”kommunen bestämt att alla privatpersoner ska genomföra en radonmätning och att det är på detta uppdrag de nu ringer”. Dalslands Miljö- och energiförbund kräver inte i dagsläget att ägare till privatbostäder ska genomföra en mätning. Dessutom rekommenderar vi inte specifika företag. Däremot rekommenderar vi starkt att OM man vill göra en radonmätning SKA man anlita ett ackrediterat företag för att vara helt säker på att få en korrekt analys av mätresultatet.

Dalslands Miljö- och Energiförbund
0530-93 94 30

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier