Socialnämnden

Socialnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare som väljs av kommunfullmäktige.

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Socialnämnden handhar även verksamheten som regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialnämnden ansvarar också för sjukvårdande insatser inom särskilda boenden för äldre samt ansvarar för tillstånds- och tillsynsverksamheten i alkoholärenden i enlighet med alkohollagen. 

Nämnden ansvarar för

• Kommunal vård- och omsorgsverksamhet
• Kommunal hälso- och sjukvård (HSL)
• Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
• Myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) , lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) m fl
• Biståndsfrågor enligt socialtjänstlagen (SoL)
• Skuldsanering enligt lagen om skuldsanering
• Familjerådgivning som åvilar kommunen
• Samverkan mellan olika vårdgivare
• Tillstånd och tillsyn av alkohol, tobak och läkemedel
• Tillämpning av lagen om valfrihetssystem (LOV)
• Kommunens uppgifter enligt lag om bostadsanpassingsbidrag
• Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst (beslut i enskilt fall)
Socialnämnden beslutar om deltagande i internationella projekt (t ex EU-projekt) inom sitt verksamhetsområde, inom ramen för beviljade anslag och med beaktande av fullmäktiges antagna internationella strategi och andra riktlinjer.
Socialnämnden fullgör i övrigt de uppgifter som fullmäktige uppdrar åt nämnden.

Dokument och bilagor

Se kommunens regelverk och styrdokument nedan:

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier