Grundskola F-9 och Anpassad grundskola

För elev i grundskola som är berättigad skolskjuts enligt skolskjutsreglerna beviljas eleven automatiskt skolskjuts med upphandlad skolbuss eller busskort.

Ansökan måste däremot göras vid:

  • Dispensansökningar – särskilda skäl, elevs handikapp och trafikförhållande
  • Ansökan mellan skola och annan adress än folkbokföringsadress
  • Växelvis boende
  • Elev som går på annan skola än den kommunen skulle ha placerat eleven i

Enligt skollagen kap 10 § 32 har elever i offentlig skola har rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan en plats i anslutning till hemmet och till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet.

Skolskjutsen följer den kommunala skolans läsårstider.

Avståndsregler

Avståndet mäts mellan hemmet och skolan via närmaste gång/cykelväg.

  • 1,5 km för förskoleklass - årskurs 3
  • 2 km för årskurs 4 - 6
  • 3.5 km för årskurs 7 - 9 *)


*) Under vinterhalvåret (15/10 – 15/3 gäller s.k. vintertidtabell som innebär att det maximala avståndet till hållplats och skola för elever i skolår 7-9 är 2 km.

Den totala väntetiden för skolskjutsberättigad elev bör inte överstiga 1,5 timme per dag.

Växelvis boende

Skolskjuts kan i vissa fall beviljas vid gemensam vårdnad om barnet har ett växelvis boende hos båda vårdnadshavarna. Förutsättningarna är att båda vårdnadshavarna är folkbokförda på de adresser skolskjutsen söks från och att folkbokföringsadresserna finns inom Färgelanda kommun. Vid växelvis boende måste en särskild ansökan göras.

Elever i fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg

Elever inom fritidshemsverksamhet och pedagogisk omsorg är inte berättigade till skolskjuts.

Ytterligare information och regler läser du i skolskjutsreglerna. 

Vid ändrade förhållanden efter att busskort beviljats ska kontakt tas med skolskjutshandläggare.

För elever i förskoleklass upp till årskurs 6 är det i första hand färdvägens längd mellan hemmet och anvisad skola som avgör om eleven erbjuds skolskjuts. För elever i årskurs 7-9 krävs det att avståndet mellan bostaden och skolan är 3,5 km.

Om du väljer en annan skola

Rätten till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skola än den kommunen annars skulle placerat dem i. Men skolskjuts kan ges även i dessa fall om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Skolskjutsen omfattar inte resor till eller från fritidsverksamhet.

Ansvar

Vårdnadshavarna har ansvaret för eleven på väg till skolskjutsen. Om eleven missar skolskjutsen har vårdnadshavarna ansvaret för att eleven kommer till skolan. Efter skolans slut övergår ansvaret till vårdnadshavarna när eleven stiger av skolskjutsfordonet.

Synpunkter gällande skolresor

Synpunkter gällande skolskjuts med buss eller skoltaxi lämnas till respektive

Skolskjuts med skolbuss: Skolskjutshandläggare 0528-567269.
Ödeborg buss 0528-10696
Taxi Dalsland 0530-60032

Skolskjuts med linjetrafik: kontakta Västtrafiks kundservice via www.vasttrafik.se (Skollinjerna räknas som allmän kollektivtrafik)

Skoltaxi: synpunkter lämnas via e-post synpunkt.anrop@vasttrafik.se
eller telefon 020-91 90 90 (knappval 4)

Busskortets giltighet

Måndag-fredag 04.00-19.00 hela läsåret utom jullovet. Kortet är personligt - och elevens namn är tryckt på baksidan av kortet.

Vad gäller vid lov och skolstart

Under övriga lov som till exempel höstlov, sportlov och påsklov gäller skolkortet helgfria vardagar. Skolkortet gäller även i början av nästa läsår, från skolstarten i augusti till och med den 15 september.

Spara busskortet till nästkommande hösttermin då kortet är giltigt till nytt erhållits.

Force Majeure

Vid force majeure kan resan inte garanteras. Som exempel kan nämnas oframkomligt väglag, naturkatastrofer, andra yttre omständigheter, arbetskonflikt, krig mobilisering, beslag, myndighetsbestämmelser, uppror m.m. Någon ersättning för utebliven skolskjuts på grund av force majeure medges ej.

Kontakt
Skolskjuts

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier