Fastställande av faderskap/föräldraskap

Enkla faderskap, där föräldrarna är eniga om vem som är fader/andra förälder, kontaktar Individ- och familjeomsorgen i Färgelanda kommun för att fastställa faderskapet/föräldraskapet. 

Om det råder tveksamhet kring vem som är fader/andra förälder och det behöver startas en utredning för att kunna fastställa faderskapet/föräldraskapet så bör man istället kontakta Familjerätts- och familjehemsenheten i Åmål. Färgelanda kommun har avtal med Familjerätts- och familjehemsenheten i Åmål gällande faderskap/föräldraskapsutredningar. 

Myndighetsnämnden är enligt lag skyldig att tillse att faderskapet fastställs för barn vars föräldrar inte är gifta med varandra vid barnets födelse. Vid assisterad befruktning i en samkönad relation mellan två kvinnor fastställs föräldraskapet i stället för faderskapet. 

Sedan faderskapet/föräldraskapet blivit fastställt skall Myndighetsnämnden anmäla detta till Skatteverket. Genom fastställelsen blir barnet juridiskt knutet till sin far/andra förälder och får bland annat arvsrätt samt rätt att bära den andra förälderns efternamn. 

För barn till ogifta föräldrar samt vid assisterad befruktning i en samkönad relation är enligt Föräldrabalkens regler modern/den förälder som föder barnet ensam vårdnadshavare. 
Om barnets mor inte är gift vid barnets födelse blir hon kallad till Individ- och familjeomsorgen för att få faderskapet fastställt. Barnets föräldrar får då möjlighet att bekräfta faderskapet/föräldraskapet och föräldrarna kan samtidigt ansöka om gemensam vårdnad om barnet. 

Både barnets moder och fader/andra förälder skall vid besöket på Individ- och familjeomsorgen ha med sig legitimationshandling för att identifiera sig.
Vid fastställande av föräldraskap krävs även 
en kopia på det skriftliga samtycket till en assisterad befruktning från moderns registrerade partner eller sambo. Även andra handlingar kan komma att begäras in under faderskapsutredningen/föräldraskapsutredningen. 

Information om gemensam vårdnad

Vårdnad är ett rättsligt begrepp och den som är vårdnadshavare är juridiskt ansvarig för barnet. Vårdnadshavaren har rätt att bestämma i frågor som rör barnet. Den som är vårdnadshavare är också förmyndare för barnet och företräder barnet i olika juridiska och ekonomiska frågor. Vårdnad skall inte förväxlas med den dagliga vården av barnet. Ett barn kan bo hos (”vårdas av”) en av föräldrarna även om båda är vårdnadshavare. 

Föräldrar som är gifta med varandra har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn, detta gäller dock ej vid assisterad befruktning i en samkönad relation där parterna ingått registrerat partnerskap. För barn till ogifta föräldrar samt vid assisterad befruktning i en samkönad relation där parterna ingått registrerat partnerskap är modern/den förälder som föder barnet ensam vårdnadshavare. Gifter sig föräldrarna efter barnets födelse får de automatiskt gemensam vårdnad om barnet. Ogifta föräldrar samt föräldrar i en samkönad relation erhåller genom anmälan gemensam vårdnad om sitt barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad innebär detta att beslut i frågor som rör barnet skall fattas av dem gemensamt, till exempel måste anmälan om barnets flyttning och ansökan om pass göras av dem båda. Föräldrar kan ha gemensam vårdnad om sitt barn även om de inte bor tillsammans. Vid gemensam vårdnad förutsätts att de kan samarbeta kring barnet och tillsammans lösa frågor beträffande barnets boende, umgänge m m. 

Föräldrar som inte är gifta med varandra samt föräldrar i en samkönad relation kan anmäla att de önskar gemensam vårdnad till Myndighetsnämnden i samband med att faderskapet/föräldraskapet fastställs. Anmälan måste göras av båda föräldrarna vilket förutsätter att de är överens i frågan. Denna möjlighet är öppen för såväl svenska som utländska medborgare. 

Svenska medborgare kan även anmäla gemensam vårdnad direkt till folkbokföringsmyndigheten vid senare tillfälle. Om någon av föräldrarna är utländsk medborgare kan sådan anmälan inte ske. I dessa fall kan föräldrarna erhålla gemensam vårdnad genom ett skriftligt avtal godkänt av Myndighetsnämnden eller genom ansökan till domstol. 

Om den gemensamma vårdnaden behöver upplösas, kan detta också ske genom avtal godkänt av Myndighetsnämnden eller genom domstolsbeslut. 

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Socialsekreterarnas telefontid:
måndag-fredag 8:30-9:30

Telefonnummer till receptionen
0528–567600

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier