Planbesked

Vill du utföra något på din fastighet som för närvarande inte är tillåtet?

Kanske behövs en planändring för att du ska få bygglov för din idé. Då behöver du ansöka om planbesked till kommunens planavdelning.

 

Vad är planbesked

Om den förändring du vill göra på din fastighet inte är möjlig enligt detaljplanen kan du söka om planbesked för att upphäva eller ändra detaljplanen. Finns det ingen detaljplan eller är förändringen så avvikande från nuvarande plan att det behövs en helt ny för området, kan du ansöka om planbesked för att se om en detaljplanplaneprocess kan startas för en helt ny detaljplan

När ansökan om planbesked kommer in tar kommunen ställning till om åtgärden är lämplig eller inte. Vad säger översiktsplanen och hur påverkas det allmänna intresset. Sökande har även rätt att begära ett yttrande från Länsstyrelsen om vilka underlag de kan behöva för att kunna bedöma hur ett eventuellt planförslag förhåller sig till deras ingripandegrunder.

Läs mer på om Länsstyrelsens roll under rubriken samhälle på deras hemsida, klicka här.  

 

Ansökan – innehåll och process

En ansökan om planbesked ska vara skriftlig och innehålla följande delar:

  • Beskriv åtgärden och syftet med åtgärden
  • Ta fram en karta som visar vilket område som berörs
  • Omfattar ansökan även byggnader eller andra anläggningar bör ansökan innehålla en beskrivning av karaktär och ungefärliga omfattning, exempelvis högsta våningsantal, antal lägenheter eller utformningen i grova drag.

 Att få planbesked kan ta upp till fyra månader. Beskedet ska motiveras av kommunen och går inte att överklaga. Ett positivt planbesked innebär endast att en detaljplaneprocess kommer inledas, det är inte en garanti för att detaljplanen kommer antas.

Blir beslutet för ansökan om planbesked positivt sätts en preliminär tidsplan inom vilken detaljplaneprocessen bör startas. Att ta fram en detaljplan är ett omfattande arbete som brukar ta mellan ett och två år, men vid komplicerade ärenden eller om planen överklagas, kan det ta ännu längre tid.

 

Kommunens bedömning

Kommunen är generellt positiv till planer som bidrar till samhällets nytta och utveckling.

Det är oftast inte lämpligt med en ny eller ändrad plan i områden där det redan pågår planarbete, planen anses vara aktuell eller att planens genomförandetiden pågår. 

Ligger området där kommunalt VA inte är utbyggt och inte planeras att byggas ut finns det mer information om olika avloppslösningar på Dalslands Miljö- och Energiförbunds hemsida, klicka här. 

 

Kostnad

En avgift tas ut för att täcka kostnaderna för handläggningen, oavsett om planbeskedet är positivt eller negativt. Läs mer om aktuella avgifter i Taxa plan och bygg i Kommunal Författningssamling under KOMMUN OCH POLITIK / Taxor och avgifter. För länk till taxan, tryck här.

Vid ett positivt planbesked och innan planprocessen inleds upprättar kommunen tillsammans med sökanden ett plankostnadsavtal som reglerar hur kostnader ska fördelas under planprocessen.

 

Läs mer om planbesked på Boverket.se

Planarkitekt
Camilla Widekärr
0528-567160
Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier