När behövs det inte bygglov - utanför detaljplan


Avser en- och tvåbostadshus och gäller för områden utanför detaljplan och områdesbestämmelser. Nedan redovisas kommunens tolkning av
föreskrifterna.


Kommunen har vidare möjlighet att begränsa eller utöka bygglovplikten genom planbestämmelse i detaljplan eller områdesbestämmelser. Beslut om bygglov och strandskyddsdispens fattas av Bygg- och trafiknämnden.


Utanför sammanhållen bebyggelse gäller följande:

Mindre tillbyggnad
Mindre tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus får utföras utan krav på bygglov om dess byggnadsarea (”fotavtryck”) motsvarar max 50 % av ursprunglig byggnads byggnadsarea, men dock högst 25 m2. Avståndet till gräns mot granne skall uppgå till minst 4,5 meter; i annat fall krävs berörd grannes medgivande. Sådan tillbyggnad får bara utföras en gång per byggnad.

 
Komplementbyggnad
Komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus i form av uthus, förråd, gäststuga, garage och liknande fristående byggnader som placeras i närheten av huvudbyggnaden får uppföras utan krav på bygglov om dess byggnadsarea är
max 50 m2 för garage och max 25 m2 för gäststuga och liknande. Den får dock aldrig vara större än huvudbyggnaden. Avståndet till gränsen skall vara minst 4,5 meter; i annat fall krävs berörd grannes medgivande. Sådan komplementbyggnad får uppföras en gång per fastighet.

 
Ekonomibyggnader
Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och liknande är befriade från bygglov. Förändrad användning av ekonomibyggnad eller nytt bostadshus på jordbruksfastighet kräver dock bygglov.

 
Sammanhållen bebyggelse
Med sammanhållen bebyggelse menas bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark (PBL 1:4). Boverkets och kommunens bedömning är att fem eller fler angränsande fastigheter utgör sammanhållen bebyggelse. Kommunen har inte gjort någon avgränsning av de områden som betraktas som sammanhållen bebyggelse, utan frågan får avgöras från fall till fall.

 

Inom sammanhållen bebyggelse gäller ovanstående med följande tillägg:
Medgivande krävs från berörda grannar för att ovanstående åtgärder ska få vidtas utan bygglov, om det behövs med hänsyn till omfattningen av byggnader i bebyggelsen.
I övrigt hänvisas till PBL 9:6 och 9:7. Tidig kontakt med kommunens plan- och
byggenhet rekommenderas.

Plan- och byggenheten
Bygglovsingenjör
Peter Ramhage
0528-567168

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier