Pedagogiskt ledningsdokument


Personalen och skolans ledning har under en tvåårsperiod jobbat med olika utvecklingsfrågor på det pedagogiska området. Under hösten 2017 samlade vi detta i ett gemensamt dokument som ska vara den röda tråden i vår verksamhet.
Vårt A-Q är följande:

A. Nyfikenheten, att få förklaringar på saker/händelser i den nära omgivningen och ute i den stora världen. Det är en viktig drivkraft i kunskapsuppbyggnad som vi alla ska stimuleras av.

B. Vi eftersträvar en dynamisk lärmiljö som utgår från aktualiteter i stort och smått. Med aktualitetsingången fyller vi på med baskunskaper och förklaringar och reflekterar tillsammans över det som framkommer. Vi låter även elevernas frågor ingå som en viktig del i uppbyggnaden av undervisningen.

C. Vi sätter höga förväntningar på våra elever och på oss själva som pedagogisk personal. Vi visar att vi prioriterar kunskapsutveckling. Vi kommer också att erbjuda vårdnadshavare samlad information om hur dagens skola fungerar, dess styrdokument och vår skolas prioriteringar.

D. Grunden i vårt förhållningssätt baseras i ett demokratiskt synsätt och vi ska agera demokratifostrande.

E. Vi ställer oss bakom OECD:s rapporter där de beskriver de förmågor som kommer efterfrågas av våra elever när de kommer ut i förvärvsarbete.
Dessa förmågor kan sammanfattas som språklig förmåga i skrift och tal, faktabaserade grundkunskaper, förmåga att lära nytt, kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga, kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga, kreativitet och digital kompetens. Detta utgör basen tillsammans med skolans övriga styrdokument för hur vi ska planera och utveckla vår undervisning, vilket är en viktig uppgift för arbetslagen.

F. Vi eftersträvar en dynamisk lärmiljö som utgår från aktualiteter i stort och smått. Med aktualitetsingången fyller vi på med baskunskaper och förklaringar och reflekterar tillsammans över det som framkommer. Vi låter även elevernas frågor ingå som en viktig del i uppbyggnaden av undervisningen.

G. Lektionernas organisation ska kännetecknas av tydliga momentinstruktioner, bit för bit för att ge överskådlighet. Lektionens innehåll ska motiveras utifrån läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav samt sammanfattas i slutet av lektionspasset.

H. Vi fokuserar på att utveckla elevernas läskunnighet, och läsförståelse samt deras möjligheter att skapa egen text. Skoltidningar kan vara medel för att öka textförståelse och likna det omgivande samhällets information.

I. Läsning av olika typer av texter som förekommer i samhället, t ex i olika tidningar, böcker och faktatexter kan vara ett viktigt medel för att öka elevernas ordförråd.

J. Eleverna ska informeras om att alla behöver arbeta en del på egen hand utanför skolan för att kunna uppnå sina mål. Läxor ska till merparten ske i form av förläxa, där eleven får en möjlighet att förbereda sig för det som kommer på nästkommande lektion, en form av aptitretare, som syftar till att göra eleven förberedd och kritiskt tänkande över det som kommer på den kommande lektionen.

K. Horisontell integration mellan olika ämnen, som tar sin utgångspunkt i aktualiteter, ska utgöra betydande inslag i undervisningen och öka med elevernas mognad. Den undervisning vi erbjuder ska tilltala flera olika sinnen hos eleverna för att ge en varierad undervisning och tillfredsställa olika inlärningsstilar.

L. Samverkan mellan skolan och fritidshemmen ska utvecklas då vi genom det kan hitta fler former av lärande och ytterligare stödja de verksamheter som skolan genomför. Detta är ett gemensamt ansvar.

M. Arbetslagens uppgift är att följa upp och utveckla progressionen i lärandet mellan stadierna. Den ”röda tråden” måste hela tiden hållas tydlig för eleverna.

N. Dokumentation av undervisningen som utgår från centralt innehåll och läroplanens krav för olika nivåer samt de förmågor som testas, ansvarar den enskilde läraren för. Uppföljning sker kontinuerligt på arbetslagsnivå. Arbetslagen har under året som uppdrag att utveckla användandet av matrissystem för uppföljningen av elevens lärande och resultatunder läsåret.

O. Årets prioriterade projekt som ska vara en bärande del i undervisningen är skolträdgårdsprojektet, horisontell integration samt daglig rörelse integrerad i skolvardagen.

P. I det kollegiala lärandet i arbetslagen ska vi stimulera utvecklingen av eget läromaterial. Detta för att få en ökad och lokalanpassad undervisningsbank som ger fler alternativ för att lära ett visst kunskapsstoff.

Q. Arbetslagstiden ska under året domineras av pedagogisk utveckling.

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier