Hur behandlar kommunen personuppgifter?

Behandling av dina personuppgifter i lovprocesser och anmälningsärenden

När du ansöker om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, bygganmälningar eller liknande i Färgelanda kommun så behöver vi enligt tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingar registrera din ansökan och därmed även dina personuppgifter hos oss. Eftersom det alltså följer av lag att vi måste registrera dina personuppgifter när du gör din ansökan godtar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) genom artikel 6:1 att vi gör det. Detta då ”Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning” (GDPR art. 6:1 p. e). Det behövs således inget samtycke från dig som söker för att registreringen av personuppgifterna ska vara tillåten.

Även de personuppgifter som hör till dig som äger en fastighet och som någon annan ansöker om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller liknande för kommer att registreras i det ärende som lovet gäller. Dessa uppgifter hämtas från Fastighetsregistret automatiskt och de behövs i lovärenden eftersom kommunen enligt Plan- och bygglagens 9 kap. 41§ är skyldig att skicka beslut som gäller en fastighet till ägaren. Även denna registrering av personuppgifter godtas av GDPR genom lydelsen i artikel 6.1 på samma sätt som ovan och inte heller för denna personuppgiftsbehandling krävs samtycke.

De uppgifter som finns i ansökningar eller anmälningar använder bygglovsverksamheten inte för någonting annat än att bedöma och ta beslut i det ärende de berör och som bakgrundsinformation vid senare ärenden som gäller samma fastighet. Ansökan/anmälan kommer dock att bli en allmän handling enligt reglerna i tryckfrihetsförordningens 2 kapitel om allmänna handlingar. Därmed blir den möjligt för vem som helst att begära ut från kommunens diarium precis som alla andra handlingar och beslut som finns hos kommunen.

Allmänna handlingar måste enligt arkivlagens regler sparas för framtiden i arkiv. Detta gäller även om ärendet som handlingen tillhör har avslutats, exempelvis genom att ett bygglov beviljats.

Plan- och byggenheten
Bygglovsingenjör
Peter Ramhage
0528-567168

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier