Privatägda tomter till försäljning

För att underlätta för dem som vill bygga nytt på landsbygden har Färgelanda kommun tagit initiativ till ett register över markägare som vill sälja tomtmark för bostadsbyggande. Kommunen vill ha en levande landsbygd och ser positivt på ny bebyggelse på landet. En stor del av kommunens bostadsbyggande sker utanför tätorterna.

Tomterna på listan är inte lämplighetsprövade av kommunen.

När man planerar att bygga hus på landet är det viktigt att tänka på detta:

 • Kontakta Sektor Samhällsutveckling som ger dig råd om hur du går till väga
 • Kommunens översiktsplan ger upplysningar om en mängd förutsättningar som riksintressen och andra områden med höga natur- eller kulturvärden
 • Inom naturreservat och strandskyddsområde får man inte bygga
 • Vatten- och avloppsfrågorna måste kunna lösas och en godtagbar tillfart skall kunna anläggas
 • Den tilltänkta tomten måste vara lämplig ur ett fastighetsbildningsperspektiv

Har du tomtmark som du vill sälja?

Skicka ett mail till planochbygg@fargelanda.se med följande uppgifter:

 • För- och efternamn
 • Postadress
 • E-post och telefonnummer 

Uppgifter om tomten/fastigheten som du vill anmäla till förmedlingsytan 

 • Fastighetsbeteckning samt eventuell adress
 • Lokalisering 
 • Ungefärlig storlek m²/tomt
 • Övriga upplysningar 

Tomter

Del av Högsäters-Önne 1:12

Larry Wieslander
Önne 6, 458 96 Högsäter
Telefon: 0528-720 65
Övrigt: Sluttande terräng, ca 150 meter från sjökant. 
TF Samhällsutvecklingschef
Ria Andersson
0528-567161
Plan och Bygg/Mark och exploatering
0528-567000
Bygglovsingenjör
Peter Ramhage
0528-567168

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier