Behöver jag bygglov för att installera en eldstad?

Du behöver inte bygglov för att installera en eldstad. Däremot måste du göra en anmälan.

Eldstad och rökkanal

När du ska installera en eldstad, rökkanal, sätta in en kassett i en öppen spis eller byta till pelletseldning behöver du göra en anmälan till byggnadsnämnden enligt plan- och byggförordningen. 

Före installationen

Ska du installeras en ny rökkanal är det lämpligt att du först tar kontakt med en sotare eller annan sakkunnig för att diskutera utformningen. Du kan också få rekommendationer om lämplig placering och hur tillträde till skorstenen ska ske. Har du en befintlig rökkanal kan den behöva renoveras innan den tas i bruk.

Skorstenshöjd

Skorstenen placeras lämpligen så nära nocken, eller takets högsta punkt som möjligt. Den bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen. Sticker den upp mer än 1,2 m över taket måste den förses med stege.

När du väljer skorstenshöjd bör du bland annat ta hänsyn till den vanligaste vindriktningen, brandfara vid fastbränsleeldning (ved, kol, torv med mera) och risken för gnistspridning.

Enligt Boverkets författningssamling och byggregler gäller följande för skorstenshöjd:

  • Rökgaser och avgaser ska släppas ut via skorstenar som är tillräckligt höga för att få en god skorstensverkan och förhindra att olägenheter uppstår kring byggnaden eller i
    dess omgivning.
  • Skorstenar ska också placeras så att rökgaser och avgaser inte förs tillbaka till luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och dylikt i byggnaden eller överförs till närliggande byggnader.

Regler för beräkning av skorstenshöjd för eldstäder med en märkeffekt över 60 kilowatt ges ut av Naturvårdsverket.


Säkerhet och besiktning

Du är själv ansvarig för att lagar och regler (t.ex. boverkets byggregler) följs vid installation och eldning. Oavsett om du väljer en färdig, typgodkänd braskamin, vedspis i köket, kakelugn eller murad spis av egen design är brandsäkerheten det mest väsentliga. Det är viktigt att du följer fabrikantens anvisningar. Väljer du att bygga upp en spis efter egen design måste du redovisa detaljerade ritningar. Tänk också på att du av brandsäkerhetsskäl inte får ha köksfläkt direkt över en vedspis i köket. Glödande flagor kan sugas in i ventilationssystemet. Skorstenen ska kunna besiktigas i sin helhet så bygg inte igen före besiktningen. Vid besiktningen kontrolleras bland annat att genomföringen i bjälklaget är brandsäkert.


Startbesked och slutanmälan

När handläggningen av din anmälan är klar får du ett startbesked, som gäller i två år. Av startbeskedet framgår även vad som krävs för att du ska få ett slutbesked. Du får inte påbörja installationen innan du har fått ett startbesked.

Skorsten ska besiktigas av en sakkunnig brandkonsult eller sotare innan första eldningen sker.

Skicka in besiktningsintyget från sakkunnig när installationen är färdig. När vi fått handlingarna får du ett slutbesked.

Det är du som ser till att anläggningen godkänns och att intygen skickas till oss.

Byta ut en kamin

Om du bara byter ut din gamla kamin mot en ny som är CE- eller SP-märkt och inte gör några åtgärder på rökkanalen, så behöver du inte lämna in någon anmälan. Vid byte till kaminer som saknar denna märkning, kontakta handläggare för att få reda på vad som gäller.

Plan- och bygg
Bygglovsingenjör
Peter Ramhage
0528-567168
Handläggare Plan och Bygg/Mark och exploatering
Sebastian Svensson
0528-567165
Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier