Ändring av detaljplan

Ändring av gällande detaljplan för flerfamiljshus på Högsäters Prästgård 1:64 i Färgelanda kommun har varit ute för samråd under tiden 23 december 2020 till 20 januari 2021.

Planändringens syfte är att skapa större flexibilitet i byggrätten, som idag är anpassad till endast en användning. Med en ändring skapas möjligheten att istället använda byggnaden som boende, vård och kontor.

Planområdet omfattar hela fastigheten, där det idag finns en gällande detaljplan från 1953 som anger användningen allmänt ändamål, åldringsvård.

I förslaget utökas byggrätten till att innefatta boende och kontor, samt att man ändrar bestämmelsen allmänt ändamål till vård. Fastigheten kan då utnyttjas på ett mer varierat sätt över tid. Övriga bestämmelser ändras inte, så som högsta byggnadshöjd och storleken på mark som inte får bebyggas.

Planändringsarbetet bedrivs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) då föreslagna ändringar inte är förenliga med bestämmelserna i översiktsplanen. I översiktsplanen är området utpekat att användas för allmänt ändamål.

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på detaljplanen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR

 

Planförslag

Bilagor: 

Färgelanda kommun
0528-567000
Plan- och bygg

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier