Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan, detta kallas för det kommunala planmonopolet. Det är även kommunen som ansvarar för tolkningen av de gällande detaljplanerna.

Planprocessen regleras i första hand av Plan- och bygglagen (PBL). Detaljplaner som påbörjas efter 1 januari 2015 kan handläggas på två olika sätt; med standardförfarande eller utökat förfarande.

Standardförfarande kan tillämpas om förslaget till detaljplan:

  • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande.
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
  • inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Utökat förfarande ska tillämpas om förslaget till detaljplan:

  • inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande.
  • är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse.
  • kan antas medföra en betydande miljöpåverkan


Dokument

Plan- och bygg

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier