Kungörelse- Vattenskyddsområden Stigen, Gatersbyn 2, Rådanefors och Rösäter

Vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter för grundvattentäkterna Stigen, Gatersbyn 2, Rådanefors och Rösäter

Färgelanda kommun har den 13 oktober 2021, med stöd av 7 kap 22 och 30 §§ Miljöbalken beslutat om nya vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter för grundvattentäkterna Stigen, Gatersbyn, Rådanefors och Rösäter (dnr 2021/133 – 2021/136). Skyddsföreskrifterna träder ikraft 1 januari 2022. 

Den som är berörd av beslutet kan överklaga det hos Länsstyrelsen.

Överklagandet skall dock sändas till: Färgelanda kommun, Kansliavdelningen, Allhemsvägen 5, 458 80 Färgelanda, och ska ha inkommit senast tre veckor efter att beslutet är kungjort i ortstidningen(kungjort i Bohuslänningen 12 november). 

Överklagandet ska ske skriftligt. I överklagandet måste det finnas uppgift om vilket beslut du överklagar och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Besluten tagna av kommunfullmäktige finns i kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-13. Skyddsområdenas omfattning finns beskrivna i handlingarna rörande vattenskyddsområdena i kommunalförfattningssamling under föreskrifter och stadgar.  

Nämndsekreterare
Linda Andersson
0528-567161

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier