Ändring av detaljplan

Ändring av gällande detaljplan för flerfamiljshus på Färgelanda Prästgård 1:77 i Färgelanda kommun har varit ute för granskning under tiden 18 september 2020 till 5 oktober 2020.

Planändringens syfte är att skapa större flexibilitet i byggrätten, som idag är anpassad till endast en stor byggnadskropp. Med en ändring skapas möjligheten istället att bygga två byggnadskroppar, vilket ökar möjligheten för ekonomiskt hållbara lösningar.

Planområdet omfattar dels nordvästra delen av den gällande detaljplanen, där ändringen avser att förändra byggrätt för garage och mark som inte får bebyggas, till byggrätt för flerfamiljshus. Byggrätten för garage i norra delen saknar i dagsläget en begränsning vad avser byggnadernas höjd, vilket tillsammans med införandet av en geoteknisk bestämmelse, kommer att åtgärdas genom planändringen.
Sen ändras också den befintliga byggrätten i planen genom att ta bort en del prickmark (mark som inte får förses med byggnad), för att ska större möjligheter vid placering av framtida byggnad. Byggrätten utökas däremot inte.

Planändringsarbetet bedrivs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen.

Vill ni fråga något om planändringens innebörd och konsekvenser är ni välkomna att kontakta planingenjör Anna Lena Sörensson via e-post annalena.sorensson@fargelanda.se eller via telefon 0528-567 166 . Även plan- och byggenheten nås under hela granskningstiden, via e-post planochbygg@fargelanda.se eller via växeln på 0528-567 000.

 

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på detaljplanen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR

 

Planförslag 

Bilagor:

Färgelanda kommun
0528-567000
Plan- och bygg

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier