Bygglovsprocessen

En bygglovsprocess innehåller flera olika moment. Processen ser något olika ut beroende på vad ärendet handlar om. Här kan du följa ett bygglovsärendes gång - från ansökan till slutbesked.

1. Ansökan

Var noga med att skicka med alla handlingar som krävs. Är inte ansökan komplett kan inte handläggningen börja, och ärendet kommer att ta längre tid. Under rubrikerna Bygglov och Rivningslov hittar du en beskrivning av vilka ritningar och övriga handlingar som behövs när du söker bygglov. När alla handlingar har inkommit skickas ett mottagningsbevis ut som en bekräftelse på att ansökan är komplett och handläggning av ärendet påbörjas.

2. Handläggning

När vi granskar din ansökan gör vi en prövning om de föreslagna åtgärderna stämmer överens med detaljplanens bestämmelser, om en sådan finns för fastigheten. Vi tar också hänsyn till utformningen och om projektet uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt Pan- och bygglagen och Boverkets byggregler.

Vi gör en prövning av byggnadens placering och utformning med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. I bygglovet bedömer vi också byggnadens lämplighet för sitt ändamål, tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

I vissa fall krävs det att vi kontaktar andra berörda innan ett beslut kan tas. Det kan till exempel handla om yttranden från grannar, Dalslands Miljökontor, Västvatten eller Trafikverket.

3. Beslut

Det är politikerna i myndighetsnämnden som beslutar om bygglov, men många beslut inom dessa områden tas också på delegation. Det betyder att tjänstemännen på Plan- och byggkontoret fattar besluten efter nämndens riktlinjer. Från och med att din kompletta ansökan kommit in till oss, ska ett beslut meddelas inom tio veckor. Om någon extra utredning behöver göras, kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor.

En faktura för lovet skickas efter beslutet. Alla beslut debiteras, även avslag och avvisade ansökningar. Återtar du din ansökan innan beslut, kan du debiteras för nedlagd handläggningstid.

Ett "Beslut om bygglov" är en bekräftelse på att du har fått bygglov, men inte ett besked om att du får börja bygga. För det krävs också ett startbesked.

Beslutet om ett beviljat bygglov delges (meddelas), de personer som eventuellt haft invändningar. Personer som delges, kan överklaga beslutet inom tre veckor, från att de har fått ta del av beslutet. När du delges signerar du att du tagit del av beslutet. Att du skriver under delgivningen innebär inte att du godkänner åtgärden. Det är istället ett underlag som anger när besvärstiden (möjligheten att överklaga) påbörjas. Är det flera fastighetsägare på en fastighet måste alla skriva under. 

Alla beslut kungörs i Post- och Inrikes tidningar.

De personer som inte delges, kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikes tidningar.

Beslutet delges fastighetsägare, eventuell kontrollansvarig samt alla rågrannar, det vill säga de grannar vars fastighet angränsar mot den som lovet avser.

Om ingen har överklagat beslutet inom tre veckor, från att de tagit del av beslutet, eller fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikes tidningar, vinner beslutet laga kraft. Att ett beslut vinner laga kraft, innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Ett lov gäller i fem år från det datum då lovet vunnit laga kraft. För att lovet ska vara giltigt måste du dessutom påbörja byggnadsarbetet inom två år. Om du inte hinner detta inom två år, kan du ansöka om nytt bygglov och ditt ärende prövas då igen. Har du fått bygglov och vill göra en ändring kan du ansöka om lov för ändring.

4. Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig (KA). Det är du som är byggherre som anger förslag till en certifierad kontrollansvarig i ansökan.

Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att de fastställda bestämmelserna och villkoren följs. Den kontrollansvarige ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller, vid arbetsplatsbesök på ditt bygge samt slutsamråd.

Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte, får du gärna ta kontakt med oss bygglovsingenjörer så hjälper vi dig.

Kom ihåg att trots att du anställer en entreprenör att utföra åtgärden och har en kontrollansvarig så är det ändå byggherren, den som låter utföra åtgärden, som har ansvar för att uppfylla de krav som samhället ställer.

Efter den 31 december 2012 är det krav på att de som arbetar som kontrollansvariga måste vara certifierade, det vill säga godkända, för att få utföra kontroller. Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets hemsida, se snabblänkar till höger.

5. Tekniskt samråd och kontrollplan

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten kallas byggherre. Har du sökt bygglov för att bygga ut din villa, är det alltså du som är byggherre. Det är alltid byggherren som är fullt ansvarig för att lagar och föreskrifter följs.

Byggherre, kontrollansvarig och en bygglovsingenjör från kommunen ska tillsammans ha ett tekniskt samråd. Ibland medverkar också andra berörda parter, till exempel representanter för andra myndigheter. Vid ett tekniskt samråd går vi bland annat igenom arbetets planering och organisation, försäkringar och hur många arbetsplatsbesök som kommer att behövas. En kontrollplan redovisar vilka kontroller som ska göras under byggtiden, vem som utför dem och mot vad man kontrolleras. Planen är en slags checklista som säkerställer att samhällskraven uppfylls.

Om byggprojektet är av enklare slag behövs inget tekniskt samråd, däremot krävs det alltid en kontrollplan.

6. Startbesked

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden eller de som utför kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen (PBL), har fattat ett beslut om startbesked. Ett startbesked innebär att du får börja bygga.

För att få ett startbesked, ska byggherren visa att åtgärden uppfyller kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter samt Boverkets byggregler och Europiska konstruktionsstandard. Kontrollplanen fastställs också i startbeskedet. Det framgår också om det behövs speciella villkor för att få påbörja arbetet, om det behöver utstakning och vilka handlingar som behövs för att sedan kunna få ett slutbesked.

I de flesta fall behövs ett tekniskt samråd och när förutsättningarna föreligger lämnas ett startbesked.

I enkla ärenden kan startbesked ges tillsammans med beslut om bygglov.

Om bygget startas utan startbesked klassas det som olovligt byggande och en byggsanktionsavgift kan tas ut.

7. Arbetsplatsbesök

Under byggtiden ska personal från Plan- och byggkontoret göra minst ett besök på arbetsplatsen. Vid besöket tittar vi bland annat på hur bygglovet och kontrollplanen följs.

Om bygglovet gäller ett ärende som inte krävt ett tekniskt samråd behövs inget arbetsplatsbesök.

8. Slutsamråd

Byggherren ska meddela kommunen när bygget håller på att bli färdigt. Ett slutsamråd hålls normalt på byggarbetsplatsen. Där ska byggherre, kontrollansvarig och representanter från kommunen vara med. Vid samrådet går vi bland annat igenom hur kontrollplanen följts, att eventuella andra villkor i startbeskedet är uppfyllda och om några avvikelser gjorts. Om inget tekniskt samråd hållits ska den signerade och daterade kontrollplanen skickas in till Plan- och byggkontoret för att erhålla slutbesked.

9. Slutbesked

Innan du får börja använda byggnaden, till exempel flytta in i den, ska kommunen utfärda ett slutbesked. Det sker när byggherren visat att alla krav och villkor i bygglov, kontrollplan och startbesked är uppfyllda. Om du börjar använda byggnaden innan slutbeskedet måste du betala en byggsanktionsavgift. Men när beskedet kommit är det fritt fram för invigning/inflyttning!

Plan- och bygg
Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Handläggare Plan- och Byggenheten/MEX
Sebastian Svensson
0528-567165
Bygglovshandläggare
Lukas Törner
0528-567168

Snabblänkar

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier