Bygglovbefriade åtgärder

Inom detaljplanelagt område medges följande åtgärder för en- och tvåbostadshus:

 • Altan – ingen storleksbegränsning men den måste ligga minst 4,5 meter från tomtgräns och den får inte vara så hög att det går att inreda ett förråd under.
 • Mur eller plank vid en uteplats i anslutning till huset, under förutsättning att muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig mer än 3,6 meter från huset och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 • En eller flera friggebodar. Den sammanlagda arean får dock inte överstiga 15 kvadratmeter, höjden från mark till taknock får ej överstiga 3 meter och avståndet till tomtgränsen ska vara minst 4,5 meter.
 • Skärmtak över altan, balkong eller entré på sammanlagt max 15 kvadratmeter. Taket får inte sträcka sig längre ut än 3,6 m från fasadlivet och närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
 • Staket (genomsiktligt) upp till en höjd av 80 centimeter.
 • Byta fasadfärg eller taktäckningsmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Observera! Mur, plank, altan, skärmtak eller friggebodar som placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter kräver skriftligt grannemedgivande. Detta krav gäller även gränsen mot gata, park eller dylikt.
Med vissa undantag, t.ex byggnad med kulturhistoriskt intresse, medges även:

 • Glasa in altan upp till 15 kvadratmeter.
 • Ändra tak på komplementbyggnad till sadeltak med högsta takvinkel 27°.

För inglasning och takändring krävs alltid grannes medgivande.

Utanför samlad bebyggelse och detaljplan medges även följande för en-och tvåbostadshus:

 • Mindre tillbyggnad/er av bostadshus med högst 50 procent av den befintliga bruttoarenan, dock max 25 kvadratmeter.
 • Garage max 50 kvadratmeter (gäller ej verksamhetslokaler)
 • Gäststuga, uthus eller växthus max 25 kvadratmeter

Komplementbyggnaden får inte vara större än huvudbyggnaden. Avståndet till gränsen skall vara minst 4,5 meter; i annat fall krävs berörd grannes medgivande. Sådan komplementbyggnad får uppföras en gång per fastighet.

Trots bygglovsbefrielse kan det krävas andra tillstånd, till exempel strandskyddsdispens eller tillstånd inom naturskyddsområde.

Det finns också vissa områden i kommunen där det krävs bygglov för åtgärder som normalt är bygglovbefriade. Det gäller oftast områden med intressant kulturmiljö. Är du osäker på vad som gäller för din fastighet? Kontakta oss.

OBS! För vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för måste du ändå göra en anmälan.
Plan- och bygg
Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Handläggare Plan- och Byggenheten/MEX
Sebastian Svensson
0528-567165
Bygglovshandläggare
Lukas Törner
0528-567168

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier