Bygglov

Du måste oftast ha bygglov om du ska bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar på en byggnad. Bygglov kan också behövas för anläggningar, till exempel en campingplats eller en golfbana.

Varför behövs bygglov?

En ny byggnad måste fungera ihop med miljö, människor och verksamheter som finns runt omkring. Därför måste vi tänka till inför ändringar och nybyggnation. Ekologisk hållbarhet är en viktig sak att ta hänsyn till. Likaså att byggnaderna är säkra och upplevs som estetiskt tilltalande i sin miljö. Det är också viktigt att vi vårdar och tillvaratar byggnader och miljöer. Var och hur byggande ska ske regleras i Sveriges bygglagstiftning.

Bygglov krävs för:

 • nybyggnad
 • tillbyggnad
 • ändrad användning om det innebär att byggnaden helt eller delvis inreds för ett väsentligen annat ändamål.
 • ändringar av byggnad som innebär att det inreds någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri.

Bygglov krävs även för vissa anläggningar, till exempel:

 • idrottsplatser, småbåtshamnar, golfbanor
 • fasta cisterner
 • upplag, materialgårdar
 • radio- och telemaster, vindkraftverk
 • parkeringsplatser med mera

Bor du inom detaljplanelagt område kan du behöva bygglov även för:

 • ommålning eller byte av fasadmaterial
 • byte av takmaterial
 • ta upp nytt fönster
 • uppsättning och ändring av skyltar
 • skorsten

Ansökan:

Blanketter för ansökan om byggnads-, rivnings- eller marklov med mera finner du längst ner på sidan.

Handlingar som vanligtvis ska bifogas din ansökan är:

 • Situationsplan i skala 1:400
 • Planritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Teknisk beskrivning
 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Kontrollplan

Ansökan skickas till Plan- och byggkontoret i Färgelanda kommun. När din ansökan kommer till kommunen diarieförs handlingarna och kontrolleras så att alla handlingar och uppgifter som krävs finns med. Om ansökningshandlingarna inte är kompletta kontaktar vi dig. Handläggningen av själva ansökan startar först när handlingarna är kompletta. Som bekräftelse på att handläggningen av ärendet påbörjas skickas ett mottagningsbevis ut. Din ansökan granskas mot gällande bestämmelser och eventuella remisser skickas ut. Är den sökande annan än fastighetsägaren meddelar vi även ägaren av fastigheten om det inte anses uppenbart onödigt. I vissa fall kontaktas dina grannar för att de ska få lämna sina synpunkter. Beslut fattas när ärendet är färdigberett. Ärendet expedieras, avgiften räknas ut och beslutet skickas hem till dig.

Vi gör vårt bästa för att du ska få ditt beslut så fort som möjligt.

Plan- och bygg
Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Handläggare Plan- och Byggenheten/MEX
Sebastian Svensson
0528-567165
Bygglovshandläggare
Lukas Törner
0528-567168

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier