Attefallsåtgärder

Sedan den 2 juli 2014 får du utföra vissa enklare åtgärder, så kallade Attefallsåtgärder, utan bygglov. Dessa åtgärder kräver anmälan till plan- och byggkontoret och innan du får sätta igång byggnadsarbetena ska du ha ett så kallat startbesked.

Det finns fyra så kallade Attefallsåtgärder som kan genomföras utan bygglov, men med anmälan och startbesked. Dessa åtgärder är följande:

Uppföra komplementbostadshus på 25 kvm

Vid ett en- och tvåbostadshus får du bygga komplementbyggnader som tillsammans inte är större än 25 kvm, så kallade Attefallshus. De får inte vara högre än 4 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Ett Attefallshus är en fristående komplementbyggnad eller komplementbostad. Du kan bygga ett eller flera Attefallshus utan bygglov, om du bygger i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus. Innan du börjar bygga ska du skicka in en anmälan till plan- och byggkontoret och få ett startbesked.

Du får bygga flera Attefallshus på samma tomt om du vill, men den sammanlagda byggnadsarean av alla Attefallshus på tomten får vara max 25 kvadratmeter. Du får bara bygga Attefallshus utan bygglov om det redan står en huvudbyggnad på tomten. Huvudbyggnaden ska vara ett en- eller tvåbostadshus, men det spelar ingen roll om det är en permanent bostad eller ett fritidshus.

Även om du inte behöver bygglov måste ett Attefallshus uppfylla samma krav som andra byggnader. Det betyder att det du bygger ska följa kraven i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler samt Europeiska konstruktionsstandarder.

Göra en tillbyggnad på 15 kvm

Tillbyggnaden gäller på en– och tvåbostadshus och det spelar ingen roll om huset är ett fritidshus eller ett permanentboende. Tillbyggnaden får inte ske på en komplementbyggnad såsom exempelvis garage, förråd, gäststuga eller komplementbostadshus. Innan du börjar bygga ska du skicka in en anmälan till plan- och byggkontoret och få ett startbesked.

Tillbyggnaden får ha en bruttoarea på som mest 15 kvadratmeter, och du får bara göra en tillbyggnad. Det går alltså inte att göra två eller flera tillbyggnader, även om den sammanlagda bruttoarean är mindre än 15 kvadratmeter. Om du vill kan du göra tillbyggnaden i flera våningar, till exempel två våningar med 7,5 kvadratmeters tillbyggnad på varje våning. Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannes medgivande.

Även om du inte behöver bygglov måste tillbyggnaden uppfylla samma krav som andra byggnader. Det betyder att det du bygger ska följa kraven i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler samt Europeiska konstruktionsstandarder.

Bygga till huvudbyggnaden med två takkupor

Vid ett en- och tvåbostadshus får du bygga två takkupor på huset utan bygglov. Huset får ha högst två takkupor, så om du redan har en takkupa får du bara bygga en till.

Du får bygga takkupor utan bygglov om takkupornas sammanlagda bredd upptar högst halva takfallet och om takkupornas konstruktion inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.

På ett hus med traditionellt sadeltak är takfallets längd sträckan från gavel till gavel, inklusive eventuellt takutsprång. Takutsprång är den bit av taket som sticker ut utanför fasaderna.

Oftast behöver du skicka in en anmälan innan du får börja bygga, trots att det egentligen ska gå att bygga takkupor utan anmälan. Det beror på att plan- och byggförordningen slår fast att alla åtgärder som påverkar byggnadens bärande delar eller brandskydd måste anmälas till kommunen. Kontakta plan- och byggkontoret för att se vad som gäller i ditt fall.

Om takkupornas sammanlagda bredd överstiger halva takfallet behöver du fortfarande ansöka om bygglov för dina takkupor.

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du kan inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus utan bygglov. Innan du börjar bygga ska du skicka in en anmälan till plan- och byggkontoret och få ett startbesked.

Möjligheten att inreda ytterligare en bostad utan bygglov gäller bara om du har ett enbostadshus. Enbostadshuset kan vara antingen ett fritidshus eller ett permanentboende. Om du vill inreda ytterligare en bostad i ett tvåbostadshus eller i ett komplementbostadshus behöver du bygglov.

Även om du inte behöver bygglov måste bostaden uppfylla samma krav som andra byggnader. Det betyder att det du som bygger ska följa kraven i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler samt Europeiska konstruktionsstandarder.

Ibland behöver du bygglov ändå!

Det vanligaste är att du inte behöver bygglov för att utföra en Attefallsåtgärd, men det finns undantag. Du behöver bygglov om;

 • huvudbyggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
 • huvudbyggnaden ingår i ett område som är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
 • det står i kommunens detaljplan att det krävs bygglov i området, för att det utgör en värdefull miljö
 • fastigheten ligger inom eller i anslutning till en flygplats
 • fastigheten ligger inom eller i anslutning till ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelserna i miljöbalken.

Observera att det kan krävas andra tillstånd, till exempel strandskyddsdispens om din fastighet ligger inom strandskyddsområde.

Innan du börjar

Anmälan och startbesked

Alla dessa åtgärder, förutom takkupor, kräver att du måste göra en anmälan till kommunen som ska ge ett startbesked innan åtgärden får påbörjas. Startbeskedet är förenat med en avgift enligt gällande taxa. 

För att få ett startbesked ska du lämna in följande handlingar till plan- och byggkontoret:

 • Situationsplan
 • Fasadritning i skala 1:100, som visar samtliga berörda väderstreck.
 • Planritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Grannars godkännande om byggnaden placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
 • Anmälan av kontrollansvarig, krävs i vissa fall
 • Förslag till kontrollplan, krävs i vissa fall
 • Brandskyddsredovisning, krävs i vissa fall
 • Anmälningsblankett finns att hämta i vår blankettportal, se länk till höger. 
 • För att sedan få ta byggnaden i bruk ska du ha ett slutbesked. Information och vad som gäller för att få ett slutbesked kommer att stå i startbeskedet.
Plan- och bygg
Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Handläggare Plan- och Byggenheten/MEX
Sebastian Svensson
0528-567165
Bygglovshandläggare
Lukas Törner
0528-567168

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier