Mer information

Begränsningar i bidraget

Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning.

Man kan inte få bidrag till normalt bostadsunderhåll. Inte heller för att åtgärda s.k. byggnadstekniska brister t.ex. fukt- och mögelskador.

Bidrag lämnas inte för inköp eller anpassning av lösöre. Lösöre är sådant som man normalt tar med sig när man flyttar. Många tekniska hjälpmedel är att betrakta som lösöre.

Bidragets storlek

Bidraget täcker skälig kostnad för nödvändiga och bidragsberättigade åtgärder.

Det är kommunen som prövar enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag vad som är nödvändigt och bidragsberättigat och vad skälig kostnad för detta är.

Vill sökanden ha något utöver denna skäliga kostnad ligger den extra kostnaden på sökanden själv.

Vad ges bidrag till

De åtgärder som bidrag söks för skall vara nödvändiga med hänsyn till funktionshindret i den permanenta bostaden.

Inomhus kan anpassningen gälla att ta bort ett badkar och ordna en duschplats, ta bort trösklar, bredda dörrar, ändra bänkhöjder i kök eller förstärka fast belysning.

Utomhus kan anpassningen gälla räcken och ledstänger, ramper, balkongtrallar eller hårdgörning av gångvägar.

Rehabilitering, funktionsträning och sjukvård
Bidrag kan även lämnas för åtgärder som har samband med rehabilitering, funktionsträning och sjukvård.

Vem har hand om vad?

Vad gör arbetsterapeuten?
· Utreder en personens förmåga i det dagliga livets aktiviteter.
· Tränar aktivitetsförmågan och förskriver hjälpmedel som ett led i behandlingen.
· Anpassar miljön och föreslår förändringar i bostaden och den fysiska närmiljön.
· Bedömer funktionshindret och styrker genom ett intyg de åtgärder som bidrag söks för.
· Skriver förutom intyget även ett åtgärdsförslag.

Vad gör handläggaren?
· Utreder om sökanden omfattas av Lagen om bostadsanpassning.
· Beslutar om de sökta anpassningarna är nödvändiga i förhållande till funktionshindret genom styrkan av intyget.
· Beslutar om åtgärdsförslaget skall följas eller kommer med andra förslag.
· Kan hjälpa till med att ta kontakt med fastighetsägaren.
· Kan hjälpa till med att ta in offerter från firmor.
· Betalar ut bidraget.

Bostadsanpassningshandläggare
Emma Larsson
0528-567169

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier