Ändring av gällande detaljplan för på Högsäters Prästgård 1:64 i Färgelanda kommun ställs ut för granskning under tiden 28 juni 2022 till 24 augusti 2022.

Färgelanda kommun har beslutat att ändra detaljplan för Högsäters Prästgård 1:64 där planändringens syfte är att skapa större flexibilitet i byggrätten, som idag är anpassad till endast en användning. Med ändringen skapas möjligheten att istället använda byggnaden som boende, vård och kontor.

Planområdet omfattar hela fastigheten, där det idag finns en gällande detaljplan från 1953 som anger användningen allmänt ändamål, åldringsvård.

I förslaget utökas byggrätten till att innefatta boende och kontor, samt att man ändrar bestämmelsen allmänt ändamål till vård. Fastigheten kan då utnyttjas på ett mer varierat sätt över tid. Byggbarmark begränsas genom att utöka prickmark. Övriga bestämmelser ändras inte högsta byggnadshöjd ändras inte.

Planändringsarbetet bedrivs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) då föreslagna ändringar inte är förenliga med bestämmelserna i översiktsplanen. I översiktsplanen är området utpekat att användas för allmänt ändamål. Planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Synpunkter skickas senast 24 augusti 2022 via e-post till kommun@fargelanda.se eller skriftligen till följande adress:

Färgelanda kommun
Avdelning Samhällsutveckling
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Den som inte lämnat in skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet om antagande av planen.

Vill ni fråga något om planändringens innebörd och konsekvenser är ni välkomna att kontakta oss under hela granskningstiden, via e-post planochbygg@fargelanda.se eller via växeln på 0528-567 000.

 

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på detaljplanen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR 

  

Planförslag
Bilagor
Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Plan- och bygg
Färgelanda kommun
0528-567000

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier