Elevinflytande

Det är av stor vikt att elevernas tankar och idéer kommer till tals och att deras åsikter och synpunker tas på allvar. Ett sätt för eleverna att göra sig hörda är genom våra elevråd. Dessa har vi kontinuerligt och förbereds genom klassråd. Klassråden är en viktig möjlighet för eleverna att ta del i och påverka utformningen av sin egen utbildning.

På elevråden träffas skolpersonal tillsammans med 2 elevrådsrepresentanter från varje klass och för fram sina frågor och tankar som tidigare kommit upp på klassrådet.  Ju äldre eleverna är desto större ansvar tas.

”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.” (Lgr 11)

Detta forum ökar och främjar elevernas förmåga att ta ansvar och ökar lusten att lära. Relation mellan lärare och elever stärks och leder till större acceptans när beslut fattas. Genom elevinflytande får eleverna kunskap om hur ett demokratiskt beslutsfattande fungerar och detta kan i sin tur bidra till kunskaper som är bra att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Som avslut på vårterminen har åk 6 en aktivitetsdag för hela skolan som de planerar och genomför med stöttning av klassläraren.

Vi har även ett matråd på skolan. Det leds av Kommunens kostchef som träffar elev-representanterna en gång/ termin. Syftet är att skapa dialog kring mat och miljö i matsalen.

Vi arbetar även på andra sätt för att göra eleverna delaktiga i planering av olika arbetsområden. Inför ett arbetsområde kan vi undersöka elevernas förkunskaper i området samt vad de önskar lära sig och hur vill de lära sig detta? Detta arbetssätt hjälper oss att utforma en planering med elevernas förförståelse och önskan om arbetsformer i fokus.

Med stigande ålder och mognad tydliggörs kunskapskrav som också utvärderas av varje elev på olika sätt. Lärandematriser, loggböcker och veckoutvärderingar kan användas som verktyg för att tydliggöra varje elevs lärande och vidare utveckling.

Rektor Bruksskolan, Modersmålsenheten & Högsäter skolan
Fredrik Höggärde
0528-567230
Annica Johansson
Områdesassistent (Telefontid 08:00-16.00)
0528-567358

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier